Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA - Dr. Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU & Abdullah AYDIN

Hatay / TURKEY  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat SEZİK  
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SURİYELİ MÜLTECİLERE YAKLAŞIMI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ Ss, 1-11
ATTITUDE OF NON-GOVERMENTAL ORGANISATIONS TOWARDS SYRIAN REFUGEES: AN EXAMPLE OF ADIYAMAN PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.826
Özet | Abstract | Tam Metin |


Assiye AKA  
LİSELİ ERGENLERİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE KİMLİK ALGISININ ANALİZİ: ANKARA ERYAMAN LİSESİ ÖZELİNDE Ss, 12-31
PERCEPTION OF HIGH SCHOOL ADOLESCENTS IDENTITY: ANKARA ERYAMAN HIGH SCHOOL TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.833
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman ÖZMEN  
BİR AFGAN AYDINI OLAN MAHMUD TARZİ HAN’IN TÜRK-AFGAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ Ss, 32-42
AS AN AFGHAN INTELLECTUAL MAHMUD TARZI KHAN’S EFFECTS ON TURKISH-AFGHAN RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.873
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat Gökhan DALYAN  
MİSYONERLERİN KÜRTÇE İNCİL ÇALIŞMALARI VE BUNUN KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNE OLAN ETKİSİ Ss, 43-51
THE STUDIES OF MISSIONARIES’ KURDISH BIBLE AND ITS EFFETCS ON KURDISH NATIONALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.846
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Rıza TERZİ - Nihat UYANGÖR & Ayşe Pınar DÜLKER  
AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ERTELEME İLİŞKİSİ: FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 52-62
ACADEMIC MOTIVATION AND ACADEMIC PROCRASTINATION: A RESEARCH ON FORMATION TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.827
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten AKATAY - Güngör HACIOĞLU - Abdullah KIRAY & Serkan ÖZDEMİR  
A QUALITATIVE RESEARCH ON NGOS’ USE OF SOCIAL MEDIA IN ÇANAKKALE Ss, 63-80
ÇANAKKALE İLİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.843
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydın GÜVEN & Osman OKUMUŞ  
ORTAÖĞRETİMDE DEMOKRASİ EĞİTİMİ: 9. SINIF TARİH DERS KİTABININ DEMOKRASİ VE DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 81-95
DEMOCRACY EDUCATION IN SECONDARY EDUCATION: A STUDY ON 9TH GRADE HISTORY TEXTBOOK IN TERMS OF DEMOCRACY AND ITS VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.834
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hale Eda AKDURU  
KLASİK ANARŞİST DÜŞÜNCEDE OTORİTE VE GÜÇ KAVRAMLARI ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME Ss, 96-103
A THEORICAL STUDY ON AUTHORITHY AND POWER CONCEPTS AT THE CLASSIC ANARCHIST OPINION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.866
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yıldız SAĞLAM ÇELİKÖZ - Emre BARUTÇU & Mahmut Şaban AFSAL  
Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki; Türkiye Örneği Ss, 104-117
The Relationship Between Trade Opennes and Economic Growth; The Case Of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.841
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinem ŞAHNAGİL  
SİYASİ PARTİLERDE MİLLİ KİMLİK İNŞA STRATEJİLERİ: AK PARTİ ÖRNEĞİ Ss, 118-131
NATIONAL IDENTITY CONSTRUCTİNG STRATEGIES IN POLITICAL PARTIES: THE CASE OF JDP(AK PARTİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.857
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin ERÇAKAR  
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL TEŞVİKLERİN DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 132-141
AN EVALUATION ON THE SITUATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND AGRICULTURAL INCENTIVES IN TURKISH ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.896
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hicran Hanım HALAÇ - Özge Ceylin YILDIRIM & Cemre Su ABACI  
SİVRİHİSAR SAKİN ŞEHİR OLABİLİR Mİ? Ss, 142-160
COULD SIVRIHISAR BE CITTASLOW?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.892
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan GÜL  
BANKA MUHASEBESİNDE İÇ KONTROLÜN ÖNEMİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ BİR MODEL ÖNERİSİ Ss, 161-174
THE IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN BANK ACCOUNTING AND THE PROPOSAL OF A MULTIVARIABLE MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.871
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan ÖZER - Ayşegül YILDIRIM KUTBAY & Volkan ÖZBEK  
BÜTÇELEME, TASARRUF ETME VE KOMPULSİF SATIN ALMANIN BİREYLERİN FİNANSAL İYİ OLMA HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 175-185
THE EFFECTS OF BUDGETING, SAVING AND COMPULSIVE BUYING ON FINANCIAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.825
Özet | Abstract | Tam Metin |


GÜLŞEN KIRPIK & Bünyamin AKDEMİR  
Y ve Z KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ İŞ TUTUM FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ÖRNEĞİ Ss, 186-205
INVESTIGATION OF JOB ATTITUDES DIFFERENCES OF Y AND Z GENERATION EMPLOYEES: THE EXAMPLE OF TRC1 (GAZIANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) ORGANIZED INDUSTRIAL REGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.822
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erkan PERKTAŞ & İbrahim Metin AYCİL  
BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMA DÜZEYLERİNİN KOBİ’LERİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: MALATYA İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Ss, 206-229
EFFECT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PRACTICE LEVELS ON COMPETITIVE ADVANTAGE OF SMEs: THE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE CASE IN MALATYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.812
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seyit TAŞER  
BASINDA ARNAVUTLUK İSYANI (1910) Ss, 230-239
ALBANIAN REBELLION IN PRESS(1910)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.819
Özet | Abstract | Tam Metin |


Melahat YILDIRIM SAÇILIK & Samet ÇEVİK  
ETKİNLİK TURİZMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR AÇISINDAN “ERDEK ZAMANI FESTİVALİ” KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 240-257
DETERMINATION OF THE SATISFACTION LEVELS OF "ERDEK TIME FESTIVAL" PARTICIPANTS IN TERMS OF BENEFITS PROVIDED BY EVENT TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.867
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selma SOL  
RUMELİ TÜRKÜLERİNDE KADINA ŞİDDETİN İZLERİ Ss, 258-270
TRACES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN RUMELIAN FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.860
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan VAROL  
TÜRKÇENİN {-mIş} YAPISININ KÜRTÇE-TÜRKÇE İKİ DİLLİLERİN SÖZCELERİNDEKİ İŞLEVSEL VE KULLANIMSAL FARKLILIKLARI Ss, 271-284
FUNCTIONAL AND PRAGMATIC DIFFERENCES OF TURKISH {-mIş} CONSTRUCTION IN THE UTTERANCES OF KURDISH-TURKISH BILINGUALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.851
Özet | Abstract | Tam Metin |


Beytullah BEKAR  
1828 YILINDA YAZILMIŞ TÜRKÇE, ALMANCA VE FRANSIZCA BİR TRANSKRİPSİYON METNİ Ss, 285-293
A TURKISH, GERMAN AND FRENCH TRANSCRİPTİON TEXTS WRITTEN IN 1828
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.838
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuncay AKINCI & Halil EKŞİ  
YÖNETİCİ RUHSAL LİDERLİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ Ss, 294-312
DEVELOPMENT OF MANAGERIAL SPIRITUAL LEADERSHIP PERCEPTION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.818
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra BOSTAN - Gökçe KOCAMAN & Burcu ALTINOK  
GÖZETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE INSTAGRAM ANNELERİ Ss, 313-321
SOCIAL MEDIA AND INSTAGRAM MOTHERS IN THE CONTEXT OF SURVEILLANCE SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.853
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem ÇETİNKAYA & Nevin AKKAYA  
BEŞİNCİ SINIF DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DİNLEME/İZLEME TÜRLERİNİ ÖRNEKLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 322-331
EVALUATION OF TEXTS IN THE FIFTH GRADE TEXTBOOK IN TERMS OF SAMPLING OF LISTENING/WATCHING TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.880
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ALPTEKİN  
BAMSI BEYREK DESTANI İLE TATAR TÜRKLERİNİN ALIP-MEMŞEN DESTANI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 332-341
COMPARASION OF THE BAMSI BEYREK EPIC WITH ALIP-MEMŞEN EPIC OF TATAR TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.799
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulhan ÜNLÜSOY  
HUSSERL FENOMENOLOJİSİ BAĞLAMINDA FENOMENOLOJİ VE ANALİTİK FELSEFENİN BENZERLİK VE FARKLILIKLARI Ss, 342-351
SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF PHENOMENOLOGY AND ANALYTIC PHILOSOPHY IN THE CONTEXT OF HUSSERL PHENOMENOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.868
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meriç HARMANCI  
KAYGUSUZ ABDAL’IN ŞİİRLERİNDEN YANSIYAN İKİ TİP: “AHΔ ve “NªΔ Ss, 352-364
TWO TYPES OF POETRY SIGNED FROM KAYGUSUZ ABDAL: “AHΔ and “NÂŞÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.864
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut GÜN & Ramazan ŞİMŞEK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞAN YABANCILARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI Ss, 365-378
THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHING STUDENTS ON FOREIGN STUDENTS SPEAKING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.854
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muammer AK  
ŞEBİNKARAHİSAR VE ALUCRA HAVALİSİNDE TÜRK SUFİ GELENEĞİ Ss, 379-389
TURKISH SUFI TRADITION IN SEBINKARAHISAR AND ALUCRA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.856
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan KAPLAN  
FUZÛLÎ’NİN GAZELLERİNDE ARUZ UYGULAMALARI: FUZÛLÎ’NİN İMALE KULLANIMININ BÂKÎ’YLE MUKAYESESİ Ss, 390-429
APPLICATIONS OF PROSODY IN FUZÛLÎ’S GHAZELS: THE COMPARISON OF FUZÛLÎ’S USAGE OF IMALES TO BÂKÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.842
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nazım KURUCA & Muammer AK  
BEŞYÜZYILDIR SÜREN GÖÇÜN SON TEMSİLCİLERİ Ss, 430-448
THE LAST REPRESENTATİVES OF İMMİGRATİON FOR FİVE HUNDRED YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.861
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bülent DEMİRAĞ  
MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE TÜKETİCİ ALGILAMALARINA DAYALI GERÇEKLEŞTİRİLEN KONUMLANDIRMA STAREJİ HATALARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 449-464
SOLUTION PROPOSALS FOR DETERMINATION OF BRAND POSITION STRATEGIES AND GOAL MARKET SELECTION AND CONSIDERATION STORAGE TROUBLES BASED ON CONSUMER DETECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.850
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bahattin AYDINLI & Çağrı AVAN  
YENİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARINA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞLANGIÇ ALGILARI: TERS-YÜZ YÖNTEMİ Ss, 465-474
THE INITIAL PERCEPTIONS OF CANDIDATE TEACHERS TOWARDS THE NOVEL EDUCATION APPROACHES: THE FLIPPED CLASSROOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.839
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serkan ÖZDEMİR & Fulya TEMEL  
THE IMPACT OF PATERNALISM AND DELEGATION ON COLLECTIVE ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT AND PERFORMANCE Ss, 475-483
PATERNALİZM VE DELEGASYONUN KOLLEKTİF ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.844
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali YAKICI & Esra AKYOL  
MANİLERİN SOSYOKÜLTÜREL BAKIMDAN DEĞERİ: BODRUM MANİLERİ ÖRNEĞİ Ss, 484-488
SOCIO-CULTURAL VALUE OF FOLK SONGS: BODRUM CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.911
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri