Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA & Dr. Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Hatay / TURKEY  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatih YILMAZ & Halit ÇOLAK  
2006 VE 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN DİL BİLGİSİ KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-17
THE ASSESMENT OF LEARNING OUTCOMES OF GRAMMAR SKILS 2006 AND 2015 TURKISH TEACHING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.717
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih YILMAZ & Gülnur BİROL  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİNE KARŞI TUTUMLARI Ss, 18-27
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ ATTITUDES TOWARDS COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.718
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet TARHAN & Melis KARAKUŞ  
SİYASAL İLETİŞİMDE WEB SAYFALARININ HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI KULLANIMI: SİYASAL PARTİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ Ss, 28-41
USE OF THE WEB SITES IN THE POLITICAL COMMUNICATION FOR THE PUBLIC RELATIONS: AN ANALYSIS ON THE POLITICAL PARTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.761
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eren LEHİMLER & Tuncay ARAS  
MÜZİKTE ALGI VE ÇALGI EĞİTİMİNE ETKİSİ Ss, 42-49
PERCEPTION IN MUSIC AND EFFECT ON INSTRUMENT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.719
Özet | Abstract | Tam Metin |


Erol SÜZÜK & Feral OGAN-BEKİROĞLU  
TEMEL BİLİMLERE AZALAN İLGİYE KARŞILIK KAVRAMSAL BİR ÖNERİ: FİZİK KİMLİĞİ Ss, 50-60
A CONCEPTUAL PROPOSAL FOR DECLINING INTEREST IN BASIC SCIENCES: PHYSICS IDENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.732
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saye Nihan ÇABUK Ayşecan AKŞİT - Verda Canbey ÖZGÜLER - Taki Can METİN - Halil Cem SAYIN & Alper ÇABUK  
KENTSEL MEKAN TASARIMI SİSTEMİNDEKİ DÖNÜŞÜM GEREKLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ Ss, 61-80
CONVERSION REQUIREMENT IN URBAN SPACE DESIGN SYSTEM AND A SUSTAINABLE MODEL PROPOSAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.723
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra GÜR & İlkay YILDIZ  
VERGİ ALGISI VE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE VERGİ BİLİNCİ Ss, 81-97
A STUDY ON PERCEPTION AND AWARENESS OF TAX TAX AWARENESS IN STUDENTS OF SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.726
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercan HAYTOĞLU -  
BEKİRAĞA BÖLÜĞÜNDEN MALTA’YA: LİMNİ SÜRGÜNLERİ Ss, 98-115
FROM BEKIRAGA SECTION TO MALTA: LEMNOS EXILES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.733
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mevlüt GÜNDÜZ - Vedat AKTEPE - Ayşegül BÜYÜKKARCI - Mahmut TAŞ & Burcu ÇAKIR ELBİR  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DOĞA VE ÇEVREYE YÜKLEDİĞİ DEĞERLERİN TESPİT EDİLMESİ Ss, 116-126
THE DETERMINATION OF VALUES ADDED TO NATURE AND ENVIRONMENT BY CLASSROOM TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.729
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar BULUT  
SERİK (ANTALYA) YÖRÜKLERİ AĞIZLARINDAN “DERLEME SÖZLÜĞÜ”NE KATKILAR Ss, 127-141
FROM SERIK (ANTALYA) YORUKS DIALECTS CONTRIBUTIONS TO THE "COMPILATION DICTIONARY"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.731
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat ÇELİK  
OSMANLI DEVLETİ’NİN ORTADOĞU’DA BİR SULAMA PROJESİ: KASIMİYE NEHRİ PROJESİ Ss, 142-155
AN IRRIGATION PROJECT OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE MIDDLE EAST: KASIMIYE RIVER PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.734
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeliha YAZICI & Hacer TEKERCİ  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MENTOR ÖĞRETMEN ALGISI Ss, 156-166
THE PRE-SERVICE PRESCHOOL TEACHERS' PERCEPTION OF MENTOR TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.737
Özet | Abstract | Tam Metin |


Uğur KESKİN  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA MAHMUT TİBET’İN ESERLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 167-177
INVESTIGATION OF THE WORKS OF MAHMUT TIBET IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.739
Özet | Abstract | Tam Metin |


Harun ÇELİK & Mustafa ULU  
MORMONLAR İLE MÜSLÜMANLAR ARASINDA KARŞILIKLI HOŞGÖRÜYE DAYANAN İLİŞKİLERİN NEDENLERİ Ss, 178-186
REASONS OF THE RELATIONSHIPS BASED ON MUTUAL UNDERSTANDING AMONG MORMONS AND MUSLIMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.744
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil ÇAKIR  
YABANCI KAVRAMININ SIĞINMACI SORUNU ÖRNEĞİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE Ss, 187-197
ON REEVALUATION OF THE TERM STRANGER IN CASE OF REFUGEE PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.755
Özet | Abstract | Tam Metin |


Birsen ÇEKEN & Merve ERSAN  
LOGO TASARIMINDA KALİGRAFİK YAKLAŞIMLAR Ss, 198-207
CALLIGRAPHIC APPROACHES IN LOGO DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.763
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şeyda YILDIRIM - Gülten UÇAN & Hakan BAYDUR  
SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 208-219
DETERMINATION OF THE COMMINICATION AND EMPATHY SKILL LEVELS OF SOCIAL WORK STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.764
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali BAYER & Duran Ali YILDIRIM  
EŞLERARASI ŞİDDET VE DİN: ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE ERKEĞİN ROLÜ Ss, 220-234
INTERSOPOUSAL VIOLENCE AND RELIGION: THE ROLE OF MEN IN PREVENTING VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.773
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim TOZLU  
FACEBOOK RÂVÎLERİNDE HADÎS PROBLEMLERİNE DAİR BAZI TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 235-250
FACEBOOK NARRATORS ANALYZES AND SOLUTIONS FOR SOME HADITH PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.768
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arzu KÜÇÜK & Nagihan YILIDIRIM  
“MADDE VE DEĞİŞİM” ÜNİTESİNDEKİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI Ss, 251-268
THE EFFECTS OF THE METHODS USED IN TEACHING THE CONCEPTS OF THE "SUBSTANCE AND CHANGE" UNIT TO ACADEMIC SUCCESSFUL: A META ANALYSIS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.691
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuba KAPLAN & Fatma KIZDIRICI  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN NASREDDİN HOCA FIKRALARININ DEĞERLER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 251-268
ANALYSIS OF NASREDDIN HODJA ANECDOTES INCLUDED IN PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE TURKISH COURSE BOOKS WITH REGARD TO VALUE TRANSFER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.668
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yeliz BAŞ - Çiğdem DURSUN ÇALIŞAN & Filiz DURSUN  
KURUMSAL OLANAKLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İRDELENMESİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ss, 275-294
THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF CORPORATE OPPORTUNITIES ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE ON TEXTILE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yağmur KOÇ BAŞARAN  
DANİMARKA EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ, YAPI VE SÜREÇ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 295-308
EDUCATION SYSTEM OF DENMARK: COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF PURPOSE, STRUCTURE AND PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.716
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet SARI  
FELÂHÎ'NİN İSTİNSAH ETTİĞİ İKİ ESER VE BU YAZMALARDA BULUNAN ŞİİRLERİ Ss, 309-325
TWO HANDWRITING WORKS WERE COPIED BY FELÂHÎ AND HIS POEMS IN THESE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.730
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özel SEBETCİ - Mehmet Can HANAYLI & Gizem GÜREL DÖNÜK  
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNİN BÜTÇELERİNDE HYBS VE ERP ETKİSİ Ss, 326-332
THE EFFECTS OF HIS AND ERP SOFTWARE ON MEDICAL FACULTY HOSPITALS' BUDGETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.759
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan KOÇAK & Abdulhakim BEKİ  
SOSYAL POLİTİKALARDA YERELİN ÖNEMİ VE GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI: BAYRAMPAŞA UYGULAMALARI Ss, 333-355
THE IMPORTANCE OF THE LOCAL GOVERNANCE ON SOCIAL POLICIES AND THE EMPOWERMENT APPROACH: BAYRAMPAŞA IMPLEMENTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.738
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU & Ali MENEVŞE  
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROJE DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 356-378
NON-THESIS VIA DISTANCE EDUCATION GRADUATE STUDENTS’ VIEWS ABOUT PROJECT COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.786
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşat EFE  
TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDE ALINTI HAYVAN İSİMLERİ Ss, 379-393
LOAN ANIMAL NAMES IN THE HISTORICAL TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.794
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gazi Giray GÜNAYDIN  
TANZİMAT, ALGILAR VE ABDÜLHAMİD’E YENİDEN BAKMAK Ss, 309-406
TANZIMAT, PERCEPTIONS AND RETHINKING ABDULHAMID II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.741
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ÜNAL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “OYUN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 407-426
METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS ON THE CONCEPT OF “PLAY”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.756
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kamile GÜLÜM  
BALIKESİR İL'İNDE İLKÖĞRETİME DEVAM EDEN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ Ss, 427-437
SOCIO-ECONOMIC PROFILE OF REFUGEE STUDENTS ON PRIMARY EDUCATION IN BALIKESİR PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.769
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamnache Leyla & Sidjelmaci Mohamed Amine  
ÖĞRENEBİLEN ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERİN OKUL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE OYUNLA ÖGRETİMİN ROLÜ : TİLİMSAN ÖRNEĞİ Ss, 438-457
THE ROLE OF TEACHING MENTAL DISABILITIES IN THE DEVELOPMENT OF SCHOOL SKILLS: TİLİMSAN SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.789
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halid Abdulkadir Alcundi  
RELIGIOUS MINORITIES IN URFA AND RURAL AREAS IN THE OTTOMAN TIMES Ss, 458-482
OSMANLI DÖNEMİNDE URFA VE ÇEVRESİNDE DİNİ AZINLIKLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.792
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülçinay BAŞDOĞAN  
KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ/YARATICI ENDÜSTRİLER ÇATISINDA KENTSEL YENİDEN CANLANMA VE KÜLTÜR EKSENLİ KENTSEL STRATEJİLER Ss, 483-500
URBAN REGENERATION AND CULTURE ORIENTED URBAN STRATEGIES UNDER THE RUBRIC OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.787
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ŞEN  
İKTİSAT EĞİTİMİ-KİŞİSEL ÇIKAR ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 501-510
THE RELATIONSHİP BETWEEN ECONOMICS EDUCATION AND SELF-INTEREST PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.783
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem UĞUROĞLU  
KORKU KAVRAMI ve SİNEMAYA YANSIMASI Ss, 511-530
THE CONCEPT OF FEAR AND REFLECTION TO CINEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.782
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman KAYA & Hacı ÇİÇEK  
KENTLEŞME BAĞLAMINDA İSLÂMA GÖRE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KOMŞULUK ÖRNEĞİ Ss, 531-547
Helping and interdependency in Islam in urbanization context: Neighborhood Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.760
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri