Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİNİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE PLACE OF PRESIDENTIAL OFFICES IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİNİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

 
Yazar : Ahmet TUNÇ  & Etkin GÜNEŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 1-12
DOI Number: :
Cite : Ahmet TUNÇ & Etkin GÜNEŞ, (2021). CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİNİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Route Education and Social Science Journal , 69, p. 1-12. Doi: 10.17121/ressjournal.3107.
917    803


Özet
2017 Anayasa değişikliğiyle birlikte 2018 yılında Türkiye'de başkanlık hükümet sistemi modeli uygulanmaya başlanmıştır. 2014-2018 yılları arasını kapsayan yarı başkanlık hükümet sistemi modeli göz ardı edildiğinde, Türkiye uzun yıllar boyunca parlamenter hükümet sistemiyle idare edilmiştir. Her iki sistemin de kendisine özgü yapıları ve kurumları bulunmaktadır. 2018 yılında Türkiye'de başkanlık hükümet sistemine geçilmesiyle beraber doğal olarak Türk kamu yönetimi yapısında da önemli değişiklikler yapılmıştır, yeni kurumsal yapılar oluşturulmuştur. Bu yeni politika transferlerinin merkez odağının ABD başkanlık sistemi olduğu gözlemlenmektedir. Fakat Türk idari teşkilatının ve Türk idare hukukunun yapısı Fransız idari modelden yapılan politika transferleriyle şekillenmiştir. Temeli Fransız tipi yönetim modeline dayanan bir yapıya, ABD yönetim modelinden kurumsal yapılar monte edilmeye çalışıldığında kamu yönetimi açısından kavramsal ve hukuki birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada; bu çelişkilerin belirgin olarak gözlemlenebildiği düşünülen "Cumhurbaşkanlığı Ofisleri" ve bu ofislerin Türk kamu yönetimindeki yeri tartışılmaya çalışılmıştır. Çalışmada genel olarak betimsel araştırma yöntemi kullanılmakla beraber yer yer tarihsel araştırma yöntemine de yer verilmiştir. Anglo-Sakson hukuk sistemi ve Kıta Avrupası hukuk sistemi, devlet kamu tüzel kişiliği ve diğer kamu tüzel kişiliği, merkezden yönetim ve yerinden yönetim, hiyerarşik denetim ve idari vesayet denetimi, kamu idaresi ve kamu kurumu gibi kavramların karşılaştırılması yapılmıştır. Son olarak ise, Amerikan idari teşkilatı incelenmiş ve özellikle 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi üzerinden Türkiye’deki idari teşkilatlanmada yaşanan değişim ve ofislerin mevzuat açısından konumu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Kamu Yönetimi.

Abstract
With the 2017 constitutional amendment, the presidential government system model began to be implemented in Turkey in 2018. When the semi-presidential government model covering the years 2014-2018 is ignored, Turkey has been governed by a parliamentary government system for many years. Both systems have their own structures and institutions. With the transition to the presidential government system in Turkey in 2018, important changes were naturally made in the Turkish public administration structure, and new institutional structures were created. It is observed that the central focus of these new policy transfers is the US presidential system. However, the structure of the Turkish administrative organization and Turkish administrative law has been shaped by policy transfers from the French administrative model. Some conceptual and legal problems arise in terms of public administration when institutional structures from the US management model are tried to be mounted on a structure based on the French type management model. In this study; "Presidential Offices", which are thought to be able to observe these contradictions clearly, and the place of these offices in Turkish public administration have been tried to be discussed. Although descriptive research method is used in general in the study, historical research method is also included from time to time. Concepts such as Anglo-Saxon legal system and Continental European legal system, state public legal entity and other public legal entity, central administration and local administration, hierarchical control and administrative tutelage control, public administration and public institution were compared. Finally, the American administrative organization was examined and the changes in the administrative organization in Turkey and the position of the offices in terms of legislation were discussed, especially through the Presidential Decree No.

Keywords
Presidential Government System, Presidential Offices, Public Administration.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri