Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARIYLA E-ÖĞRENMEYE YÖNELİKTUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES’ SOCIAL MEDIA USAGE AND ATTITUDES TOWARDS E-LEARNING

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARIYLA E-ÖĞRENMEYE YÖNELİKTUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Serkan ÜNSAL  & Neslihan AVAR VAYVAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 25-40
DOI Number: :
Cite : Serkan ÜNSAL & Neslihan AVAR VAYVAY, (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARIYLA E-ÖĞRENMEYE YÖNELİKTUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 25, p. 25-40. Doi: 10.17121/ressjournal.936.
1596    1138


Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımları ve e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerini belirleyerek, iki değişken arasındaki olası ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Çalışmada betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu evrenden basit seçkisiz olarak seçilen 282 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Otrar ve Argın (2016) tarafından geliştirilen “sosyal medya tutum ölçeği” ve Haznedar ve Baran (2012) tarafından geliştirilen “e-öğrenmeye yönelik genel bir tutum ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sürecinde SPSS 21.0 programından yararlanılmış ve verilerinin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının sosyal medyaya ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının orta üstü seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sosyal medya ve e-öğrenmeye yönelik tutumları demografik özelliklerine göre incelendiğinde sadece e-öğrenmeye yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri sınıfa göre farklılık göstermekte olduğu, bölüm ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın diğer bir sonucu olarak öğretmen adaylarının sosyal medyaya yönelik tutumları ile e-öğrenmeye yönelik tutumları arasında düşük düzeyde, doğrusal ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının %1’ini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, e-öğrenme, tutum, öğretmen adayı.

Abstract
The aim of this study is to determine teacher candidates’ social media use and attitudes towards e-learning and to reveal the possible relationship between the two variables. In the study, the relational survey method was used from the descriptive survey models. The population of the study consisted of teacher candidates who were studying at KahramanmaraşSütçü İmam University Faculty of Education in the spring of 2016-2017 academic year. The sample is composed of 282 teacher candidates selected from this population through simple randomsampling. The data of the study were obtained using the “social media attitude scale” developed by OtrarandArgın (2016) and “a general attitude scale towards e-learning” developed by Haznedar and Baran (2012). The SPSS 21.0 program was used during the analysis of the research data. The independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Pearson moment product correlation coefficient and regression analysis were used in the analysis of the data. As a result of the study, it was determined that the prospective teachers’ attitudes towards social media and e-learning weremore positive than the middle level. When the attitudes of prospective teachers towards social media and e-learning were examined according to their demographic characteristics, only the attitudes towards e-learning differed according to the class level, but they did not differ in terms of the variables of department and gender. As another result of the study, it was found that there was a linear, positive and significant relationship between teacher candidates’ attitudes towards social media and their attitudes toward e-learning at a low level. Teacher candidates’ use of social media was found to predict 1% of their attitudes towardse-learning.

Keywords
Social media, e-learning, attitude, teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri