Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

A STUDY IN TERMS OF INTERDISCIPLINARY ASSOCIATION OF SECONDARY EDUCATION MATHEMATİCS TEXTBOOKS

LİSE MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Yazar : Mikail AYDEMİR  & Yusuf Emrah YAMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 171-189
DOI Number: :
Cite : Mikail AYDEMİR & Yusuf Emrah YAMAN, (2018). LİSE MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 25, p. 171-189. Doi: 10.17121/ressjournal.934.
1636    1403


Özet
Bu çalışmanın amacı, 2013 yılında yenilenen ortaöğretim matematik programına göre hazırlanan lise matematik ders kitaplarının içeriğinin, diğer disiplinlerle ilişkilendirilme durumunu incelemektir. Betimsel tarama modeline göre hazırlanmış bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın materyali, 2016-2017 eğitim öğretim yılında liselerin dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıflarında okutulan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTKB) tarafından onaylanmış altı adet ders kitabıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış olup veriler, ders, ünite, konu ve kazanım şeklinde kodlanarak sınıflandırılmıştır. Ders kitaplarında kullanılan diğer disiplinlerle ilişkilendirmeler kategorize edilerek elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin frekans-yüzde değerleri tablolaştırılarak verilmiştir. Çalışmanın sonunda, lise matematik ders kitaplarının içeriğinde, diğer disiplinlerle ilişkilendirmelerin sayısı altmış beş (f=65) ve ilişkilendirilen disiplin sayısı yedi olup, bu disiplinlerden en çok ilişkilendirilen Fizik (f=33, %50,8), en az ilişkilendirilen ise Psikoloji, Trafik ve İlkyardım (f=1, %1,5) olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ders Kitabı, Disiplinler Arası İlişkilendirme, Matematik

Abstract
The aim of this study is to examine the relevance of the content of high school mathematics textbooks prepared in accordance with the secondary school mathematics program renewed in 2013 to other disciplines. In this study which was prepared according to the descriptive scanning model, document analysis method was used in qualitative research methods. The material of the study is six course books approved by Board of Education (TTKB) in the Ministry of National Education (MEB), which was taught in the ninth, tenth, eleventh and twelfth classes of the high school in 2016-2017 academic year. Data collection form developed by the researcher was used as data collection tool in the research. In the analysis of the data, the content analysis method was used and classified by encoding them as data, course, unit, subject and achievement. The frequency-percentage values of the findings and findings obtained by categorizing associations with other disciplines used in the textbooks are tabulated and given. At the end of the study, in the content of high school mathematics textbooks, the number of associations with other disciplines is sixty-five (f=65) and the number of disciplines associated is seven, with the most associated Physics (f = 33, %50,8) and the least associated Psychology, Traffic and First Aid (f = 1, %1,5) found in these disciplines.

Keywords
Textbook, Interdisciplinary Association, Mathematics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri