Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF THE COMMINICATION AND EMPATHY SKILL LEVELS OF SOCIAL WORK STUDENTS )

Yazar : Şeyda YILDIRIM  - Gülten UÇAN & Hakan BAYDUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 208-219
503    326


Özet
Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarını müdahale sürecinde kurulan mesleki ilişki içinde destekler ve yardım ederler. Sağlıklı ve güçlü bir mesleki ilişki geliştirebilmek için müracaatçılarının kendilerini rahat, güvende ve değerli hissetmelerini sağlamaya çalışır. Bu sayede müracaatçılar yetenek ve kapasitelerinin farkına vararak yaşadıkları bireysel sorunlara çözüm üretebilirler. Sosyal hizmet uzmanı adayı öğrenciler, müracaatçı ile güçlü ve sağlıklı bir mesleki ilişki kurabilmek için gerekli iletişim ve empati becerilerine sahip olmalıdır. Amaç: Sosyal hizmet eğitimi alan öğrencilerin iletişim ve empati becerileri düzeyin ve etki eden faktörleri tespit etmektir. Yöntem: Araştırma kesitsel olarak yürütülmüş niceliksel bir çalışmadır. Araştırmanın amaca uygun olarak seçilen örneklemi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün 1. ve 4. sınıfta eğitim gören toplam 182 öğrenciden oluşmaktadır; ulaşma oranı % 97,3’tür. Ölçüm aracı olarak Ersanlı ve Balcı’nın geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı “İletişim Becerileri Envanteri”, Dökmen'in geliştirdiği "Empati Becerileri Ölçeği" sosyo-demografik veri elde etmeyi amaçlayan sorular ile birlikte kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların tanımlayıcı özellikleri sayı ve yüzde dağılımları ile sunulurken, karşılaştırmalarda t testi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin % 62’si kadındır. İletişim becerileri ölçeğinin alt boyutlarında öğrencilerin aldığı ortalama puan zihinsel 54,7±5.4, duygusal 53,9±6.9, davranışsal 58,1±6.3 ve toplam 167.4±16.2 düzeyindedir. İletişim becerisi puanı cinsiyet, kardeş sahibi olma ve kitap okuma alışkanlığından etkilenirken internet kullanım sıklığının iletişim becerilerine etki eden değişkenlerden biri olmadığı görülmüştür. Ölçekten alınan toplam ve alt boyut puanları ile devam edilen sınıf arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır(p>0.05). Empati Beceri Ölçeğinden alınan ortalama puan ise 159,35 olup sadece cinsiyet empati becerisini etkileyen bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Empati ile iletişim becerisi arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir birliktelik vardır. Sonuç: Sosyal Hizmet öğrencilerinin empati ve iletişim becerileri arasında pozitif bir korelasyon varken, kadın cinsiyetinde olanların, kardeş sahibi olanların ve kitap okuyanların iletişim becerileri daha yüksektir. Ayrıca kadınların empati becerisi erkeklere daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal hizmet, sosyal hizmet eğitimi, iletişim becerileri, empati becerileri

Abstract
Social workers support and assist their applicants in the professional relationship established during the intervention process. Students who are candidates for social workers must have necessary communication and empathy skills to establish a strong and healthy professional relationship with the applicant. Aim: The aim is to determine the influencing factors and the level of communication and empathy skills of students who receive social work education. Method: The study is a cross-sectional quantitative study. A sample selected in accordance with the purpose of the research is comprised of a total of 182 students in the first and fourth grade studying in the department of Social Work in Manisa Celal Bayar University; reaching rate is 97.3%. As a measurement tool, "Communication Skills Inventory" which Ersanlı and Balcı studied the validity and reliability, and "Empathy Skills Scale" developed by Dökmen are used together with the questions aiming to obtain socio-demographic data. Whereas descriptive features of the findings from the study were presented by number and percentage distributions, test and correlation analysis were applied in the comparison. Findings: 62% of the students who participated in the survey are females. In the subdimensions of the communication skills scale, the average score of the students is 54.7 ± 5.4 in mental, 53.9 ± 6.9 in emotional, 58.1 ± 6.3 in behavioral and 167.4 ± 16.2 in total, respectively. While the communication skill score was influenced by gender, sibling, and reading habit, it was seen that the frequency of internet use was not one of the variables affecting communication skills. There was no meaningful relationship between the total and sub-dimension scores of the scale, and the continuing class (p> 0.05). The average score from the Empathy Skill Scale is 159.35, and it only appears as a variable that influences gender empathy. There is a meaningful association between empathy and communication skills at a low level in the positive direction. Result: While there is a positive correlation between the empathy and communication skills of Social Work students, the communication skills of those who are female, readers and have siblings are higher. Women's empathy skills were also found to be higher than men's.

Keywords
Social work, social work education, communication skills, empathy skills.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; 24-25-26 Mart 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 5/14 aralık sayısı yayınlamıştır. Ocak 2019 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri