Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UMUT PUANLARINI YORDAMADA EBEVEYN-ARKADAŞA BAĞLANMA VE DEPRESYONUN ROLÜ
(THE ROLE OF DEPRESSION AND PARENTS AND FRIENDS ATTACHMENT IN PREDICTIVE OF SECONDARY STUDENTS’ HOPE SCORES )

Yazar : Ayşe ZEYBEKOĞLU  & Zeynep KARATAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 347-354
1133    818


Özet
Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin umut puanlarının anne-baba ve arkadaşa bağlanma ile depresyon puanları açısından ne derece yordanıp yordanmadığını belirlemeye yönelik ilişkisel modelde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin umut puanlarının cinsiyet açısından anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili Karatay ilçesinden beş, altı, yedi ve sekizinci sınıflardan 81 kız 56 erkek toplam 137 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi formu, Araştırmaya veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi formu, Snyder ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilip Atik ve Kemer (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuklarda Umut Ölçeği; Kovacs(1981) geliştirilip, Öy (1990)tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çocuklar İçin Depresyon Envanteri; Raja, McGee ve Stanton (1992) tarafından geliştirilip Günaydın, Selçuk, Sümer(20015) (üniversite); Bayraktar, Sayıl, Kumru(2009) (lise) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Ebeveyn ve Akrana Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde bağımsız gruplar t testi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Veriler 17.0 SPSS paket programı ile analiz edilmiş anlamlılık düzeyinde .05 kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin umut puanlarının anne bağlanma, arkadaşa bağlanma ve depresyon açısından anlamlı olarak yordandığı, umut puanlarının cinsiyet açısından farklılaşmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Umut, bağlanma, depresyon, ortaokul öğrencisi

Abstract
This study has been carried out to determine whether the hope scores of secondary students are predictive in terms of parents and friends attached with depression scores in the relational model.It has also examined whether the students' hope scores differed significantly in terms of gender. The study group of the study consist 137 middle school students in total of 81 girls and 56 boys from five, six, seventh and eighth grades in the Karatay district. In the study, It has been used data form prepared by researchers as data collection tool information form prepared by researchers in order to collect data for research, The Hope in Child Scale developed by Snyder et al. (1997) and adapted to Turkish by Atik and Kemer (2009); Depression Inventory for Children (1981) was developed by Kovacs and adapted to Turkish by Öy (1990).; developed by Raja, McGee and Stanton (1992), Günaydın, Selçuk, Sumer (20015) (university); Parent and Peer Attachment Scale was adapted to Turkish by Bayraktar, Sayıl, Kumru (2009) (high school).In data analysis, independent groups t test and simple linear regression analysis have been used. The data has been used with the 17.0 SPSS package program and 05 analyzed level of significance. When the findings obtained from the study have been examined, it has been seen that the students' hopes scores have been significantly predicted in terms of attachment to mothers, attachment to friends and depression, and the hope scores haven’t differed in gender.

Keywords
Hope, attachment, depression, secondary school student

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri