Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI: ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

CONCEPT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT EDUCATION INSTITUTIONS: CASE MANAGEMENT EDUCATION ŞIRNAK

EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI: ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Arzu YILDIRIM  & Oktay YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2
Sayfa : 73-88
DOI Number: :
Cite : Arzu YILDIRIM & Oktay YILDIRIM, (2014). EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI: ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 2, p. 73-88. Doi: 10.17121/ressjournal.50.
10586    6131


Özet
Küreselleşen ve hızla değişen dünyada her kurum, kendi alanındaki diğer kurumlarla rekabet edebilmek, çağı yakından takip etmek için sürekli olarak kendini yenilemesi, geliştirmesi ve dinamik bir yapı içinde olması gerekmektedir. Sürekli gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarını yakalayan kurumlar kendini daha ileriye ve çağdaş uygarlık seviyesine taşıyabilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi, eğitim sisteminin geliştirilmesinde, iyileştirilmesinde ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek eleman yetiştirilmesinde, gelenekçi eğitim anlayışına göre daha ileri bir yönetim anlayışıdır. Eğitim sisteminde örgütlerin nitelikli elemana kavuşması, eğitim sisteminin sürekli gelişmeleri yakından takip etmesi ve bunun sonucunda gerekli iyileştirmeleri yaparak bu gelişmelere ayak uydurması ile karşılanabilir. Bu gelişmenin ve yapılan iyileştirme çabalarının toplumun beklentilerine, talep ve ihtiyaçlarına, değişime karşı direnç gösteren geleneksel sistemle cevap verilmesi mümkün görünmemektedir. Eğitim sisteminin geliştirilmesi, ülke üretim kapasitesinin artmasında ve kalite standartlarının yakalanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle Toplam Kalite Yönetimi anlayışının eğitim kurumlarında etkili bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu yüzden, dünyada meydana gelen bilimsel ve eğitim açısından önem taşıyan gelişmeleri ülkemiz eğitim sistemine uyarlayarak, eğitim sistemi için gerçekçi ve kalıcı politikalar oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Yaşanan bu hızlı değişime ayak uydurmak ve nitelikli insan yetiştirmek içinde eğitim kurumları faklı yönetim arayışları içine girmiştir. Her alanda olduğu gibi eğitimde de kalite anlayışını yaygınlaştırmak; tüm kurum, kuruluş ve bireylere rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Toplumumuzun hızla artan ve değişerek gelişen eğitim ihtiyaçları, eğitim sistemimizin 21. yüzyılın insanını ve teknik insan gücünü yetiştirecek çağdaş bir yapı ve işleyişe kavuşturulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu çağdaş yönetim anlayışının uygulanması ve eğitimde kalitenin sağlanması da Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile olabilecektir. Bu yönetim sürecinin etkili bir şekilde eğitim sistemimize uygulanması, yaşamın vazgeçilmez unsuru olan iletişimin etkili bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Yani toplumsal yapı içerisinde etkili bir iletişim ağı kurulmalı, tüm toplumsal yapıyla uyumlu bir şekilde iletişim kurulmalıdır. TKY eğitimde, öğrenci veya velinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini zamanında ve ekonomik olarak karşılamak amacıyla, tüm çalışanların katılımı ile eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli geliştirilmesi ve yenilenmesini öngören bir yönetim anlayışıdır. Bu çalışmanın amacı eğitimde kalitenin önemini ve TKY’nin eğitimde etkililiğini açıklamak, uygulanabilirliğini tartışmak ve sonuçta eğitim sektöründe benimsenmesiyle yüksek yararlar sağlanacağını gözler önüne sermektir.

Anahtar Kelimeler
Kalite, toplam kalite, toplam kalite yönetimi, iletişim.

Abstract
Globalization and rapidly changing every institution in the world, to compete with other institutions in their respective fields, to closely monitor the age of continuous self-renewal, development, and should be in a dynamic structure. Catch constantly evolving and changing needs of society and the corporate level of contemporary civilization itself can move forward. Total Quality Management, the development of the education system, improving and upbringing personnel to respond to society's expectations, according to the traditional educational approach is a more advanced understanding of management. Organizations attain qualified staff in the education system, the education system to follow the continuous development and consequently making the necessary improvements to keep pace with these developments met. This development efforts and improvements made to society's expectations, demands and needs, resistance to change is not possible with the conventional system to respond. Development of the education system, countries in the increase of production capacity and quality standards have a significant impact on the arrest. Therefore, the concept of Total Quality Management in educational institutions should be carried out effectively. Therefore, occurring in the world in terms of scientific and educational developments of importance to our country's education system, adapting the education system to create a realistic and permanent policies are of great importance. To keep pace with this rapid change and to train qualified people in different educational institutions quest has entered into management. As in all areas to promote the understanding of quality in education; All institutions, organizations and individuals to provide a competitive advantage. Evolving rapidly growing and changing educational needs of our society, our education system and the people of the 21st century contemporary techniques to produce manpower makes it imperative to strengthen the structure and functioning. This implementation of modern management concept and the quality of education provision will be with the understanding of Total Quality Management. This management process to implement an effective educational system, an indispensable element of life that depends on the use of communication effectively. So in the social structure should be established effective communication network, all communication should be established in a manner consistent with the social structure. TQM in education, students or parents present and future expectations in order to meet time and within budget, with the participation of all employees, continuous improvement and renewal of educational activities envisaging is a management approach. The aim of this study was the importance of the quality of education and explain the effectiveness of TQM in education, to discuss the feasibility and ultimately to the adoption in the education sector is to bring high benefits will be provided.

Keywords
Quality, total quality, total quality management, communication.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri