Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRESİNDEN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL OF GIFTED STUDENTS' ENVIRONMENT )

Yazar : Fatih ELCİK  & Nida BAYINDIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 446-456
8951    4037


Özet
Bu araştırmada, üstün yetenekli öğrencilerin çevresinden algıladıkları sosyal destek düzeyi incelenmiştir. Araştırmanın evreni Ankara ilindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden tanılanmış 378 üstün yetenekli öğrencidir, örneklemi 192 üstün yetenekli öğrencidir. Çalışmada ilişkisel tarama ve karma araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler toplamada, Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R), demografik özellikleri içeren kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yıldırım, ölçeğin alt boyutlarına ilişkin KMO değerlerini .85 ile .94 arasında çok yüksek olarak bulgulamıştır. Niceliksel verilerin analizinde, t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, algılanan en yüksek sosyal destek aileden gelmektedir. Kız öğrencilerin algıladıkları sosyal destek erkeklerden yüksek bulgulanmıştır. Ailenin tek çocuğu olma durumu algılanan sosyal desteğe olumsuz etki yapmamıştır. Anne baba birlikteliği, algılanan sosyal destek üzerinde pozitif etki yapmıştır. Diğer demografik özelliklere göre yapılan karşılaştırmalar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Algılanan sosyal destek, üstün yetenekli öğrenci, sosyal destek kaynakları

Abstract
This research has examined the level of perceived social support of gifted students around. The study population consists of 378 identified gifted students of 5th, 6th, 7th and 8th grades in Ankara. The sample is obtained from chosen 192 participants. Relational screening and mixed research methods are elaborated in the present study. As for data, the Revision of Perceived Social Support Scale (PSSS-R) developed by Yıldırım (2004), a personal information form containing demographic characteristics and semi-structured interview form are used. Yıldırım (2004) detected KMO subscales' values very high between 0.94 and 0.85. In the analysis of quantitative data, t-test, one way Anova test was used. The relationship between the variables of the study were tested by Pearson correlation analysis. According to the findings obtained from this study, highest social support is perceived from the family. Female students than male students perceived more social support. One child that the family situation has no negative effect on perceived social support. The parents association has made a positive impact on perceived social support. Comparisons made by other demographic variables was detected statistically significant.

Keywords
Perceived social support, gifted students, social support resources

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri