Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIYLA ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLIŞKİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE AND TECHNOLOGGY COURSE AND THEIR ENVIRONMENTAL ATTITUDES )

Yazar : Halil KUNT  - İsmail KENAR - Halil İbrahim DEMİR & Mücahit KÖSE  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 228-240
6443    4749


Özet
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile çevreye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 2. yarıyılında Kütahya il merkezinde öğrenim gören 907 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Bu araştırmada İlişkisel tarama yönteminin kullanılmış ve verilerin toplanmasında Gökçe vd. (2007) tarafından geliştirilmiş olan “İlköğretim Çevre Tutum Ölçeği” ile Kenar ve Balcı (2012) tarafından geliştirilmiş olan “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel analizleri için; tanımlayıcı istatistiksel metotların (frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama, ? standart sapma,) yanı sıra tek yönlü varyans analizi LSD testi, bağımsız örneklem T-testi ve korelasyon testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda; ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları bakımından, sınıf düzeyi ve akademik başarı değişkenlerine göre çevreye yönelik tutumları bakımından ise sınıf düzeyi ve anne eğitim düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür. Ancak ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, baba eğitim düzeyi ve aile gelir durumu değişkenlerine göre hem çevreye yönelik hem de fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Bu araştırmada; ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının düşük düzeyde, fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının ise yüksek düzeyde olduğu ve ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarıyla çevreye yönelik tutumları arasında pozitif yönde korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
abortion history abortion side effects abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
Çevreye yönelik tutum, fen ve teknoloji dersine yönelik tutum, ortaokul öğrencisi

Abstract
Aim of this research is to analyze the relationship between middle school students' attitudes towards science and technology course and their environmental attitudes. Samples are formed of 907 middle school students studying in the city center of Kütahya during the 2nd semester of the 2013-2014 educational year. In this research, relational screening method is utilized, and "Environmental Attitude Scale for Primary School" developed by Gökçe et al (2007) and "Scale of Attitudes towards Science and Technology Course" developed by Kenar and Balcı (2012) are used for data collection. For statistical analyses of the data collected; descriptive statistical methods (frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation) as well as one-way variance analysis, LSD test, independent samples T-test and correlation analysis are used. At the end of the analyses, a statistically significant relationship is found by grade and academic success variables in the case of middle school students' attitudes towards science and technology course, and by grade and mother's educational background variables in the case of their environmental attitudes. However, no significant relationship is found between middle school students' environmental attitudes and their attitudes towards science and technology course by gender, father's educational background and family income status variables. In this research; middle school students' environmental attitudes are found low, and their attitudes towards science and technology course are found high, while a positive correlation is identified between middle school students' attitudes towards science and technology course and their environmental attitudes.

Keywords
Environmental attitude, attitude towards science and technology course, middle school student.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri