Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIYLA ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STUDIES TEACHERS' EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND THEIR TEACHING STYLES )

Yazar : Murat EKİCİ  & Erdoğan KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 195-218
9401    3859


Özet
Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğretim stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada katılımcıların epistemolojik inanç düzeylerinin belirlenmesinde Schommer (1990) tarafından geliştirilen, Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türk diline uyarlanmış “Epistemolojik İnanç Ölçeği” (EİÖ), katılımcıların öğretim stillerinin tespit edilmesinde ise Grasha (1996) tarafından geliştirilen, Üredi (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretim Stili Ölçeği” (ÖSÖ) kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak da Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmaya 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Eskişehir ili sınırları içinde resmi ve özel okullarda görev yapan 202 Sosyal Bilgiler öğretmeni katılmıştır. Verilerin analizleri SPSS 20.0 paket programıyla yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizleri sonucunda katılımcıların Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna yüksek düzeyde inandıkları belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile benimsedikleri öğretim stilleri arasındaki ilişkiye yönelik yapılan analizlerde ise Tek Doğrunun Var Olduğuna inanç boyutuyla uzman öğretim stili arasında düşük, otoriter öğretim stiliyle orta derecede pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kişisel model öğretim stili ile Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna inanç boyutu arasında düşük ve negatif düzeyde istatiksel anlamda bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
abortion history abortion side effects abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
İnanç, Epistemoloji, Epistemolojik inanç, Öğretim Stili, Sosyal Bilgiler Öğretimi

Abstract
The aim of this study was to examine the relationship between social studies teachers' epistemological beliefs and their teaching styles. Survey model was used in the study. The participants' epistemological belief levels were measured with "Epistemological Belief Scale" (EBS) which was developed by Schommer (1990) and adapted to Turkish by Deryakulu and Büyüköztürk (2002). The data regarding the participants' teaching styles were gathered using "Grasha Teaching Style Inventory" (TSI) which was developed by Grasha (1996) and adapted to Turkish by Üredi (2006). With respect to the participant teachers' demographical characteristics, Personal Information Form was used. The participants were 202 social studies teaching working at the state and private schools within the borders of Eskisehir province in 2013-2014 school year. The data were analysed in SPSS 20.0. The analyses of the research data showed that the participants strongly believed that learning depends on effort. As for the analyses on the relationship between the participants' epistemological beliefs and teaching styles they adopted, it was revealed that the belief in the existence of only one truth had a weak and positive relationship with expert teaching style while having a moderately positive and statistically significant relationship with authoritative teaching style. It was found that there was a weak, negative and statistically significant relationship between personal model teaching style and the belief that learning is based on effort.

Keywords
Belief, Epistemology, Epistemological Beliefs, Teaching Style, Social Studies Teaching

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri