Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

THE CLASROOM TEACHER’S EVOLUTİON OF RELATED TO GAME AND PHYSİCAL ACTIVITIES LESSON

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

 
Yazar : Fikret ALINCAK   - Sinan AYAN & Uğur ABAKAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 58-66
DOI Number: :
Cite : Fikret ALINCAK - Sinan AYAN & Uğur ABAKAY, (2015). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ. Route Education and Social Science Journal , 6, p. 58-66. Doi: 10.17121/ressjournal.400.
10455    3108


Özet
Bu çalışmada oyun ve fiziki etkinlikler dersine giren sınıf öğretmenlerinin bu dersle ilgili görüşleri, özellikle sorunlar ve çözüm önerileri kapsamında incelenmiştir. Araştırmada ele alınan çalışma grubu Gaziantep ilinde görev yapan 1-15 yıl kıdeme sahip 60 öğretmenden oluşurken, veriler açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlemesinde nitel yöntem içinde yer alan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre dersin müfredatında konu, içerik ve uygulama ile ilgili uyum, yetersizlik ve sosyo-ekonomik gerçeklikten kopukluk gibi sorunlar vardır. Çevre, okullar, sınıflar diğer fiziki ortamın yetersizliği, sınıf mevcutları ve derslere giren öğretmenlerin yeterince eğitim almamış olması gibi sorunlar ve bunların çözülmesi gerekliliği araştırmaya katılan öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. Konunun diğer paydaşlar tarafından ve çoklu araştırma yöntemleriyle daha bütüncül şekilde ele alınmasıyla; eğitim yöneticilerinin karar verme, politika geliştirme, problem tespiti, değerlendirme, çözüm önerisi getirme gibi konularda eğitimin tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışması gibi öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Oyun, fiziki etkinlik, sınıf öğretmeni

Abstract
This study games and physical activities courses these courses in-class teachers, the feedback, in particular problems and solutions are discussed as part. The working group found that dealing with mission, Gaziantep province 1- 15 year 60 teacher builds with a bonus, data consisting of open-ended questions and semi-structured interview form are grouped together. Data analysis in qualitative method content analysis technique is used. According to the results of research assisted in developing the subject, content, and with the application of the compliance, and socio-economic issues such as there are in reality.Environmental,schools,classes other physical media, lack of class with teachers and classes that have not received enough training, as there is a need to resolve issues and their research has been expressed by teachers who attended. Other stakeholders by topic and multiple research methods with more holistic way with dealing with education managers, decision-making, policy development, problem detection and evaluation, recommended solution for all stakeholders on issues such as cooperation in the training of recommendations, as it is optimized.

Keywords
Games, physical activity, classroom teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri