Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİYASE SERTBARUT’UN “ERİK ÇEKİRDEKLERİ” ÖYKÜSÜNÜN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ A2 DÜZEYİNE UYARLANMASI, OKUMA HIZI VE KAVRANABİLİRLİĞİ

ADAPTATİON OF MİYASE SERTBARUT'S STORY "PLUM KERNELS" TO A2 LEVEL OF TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE, LEGİBİLİTY AND COMPREHENSİBİLİTY

MİYASE SERTBARUT’UN “ERİK ÇEKİRDEKLERİ” ÖYKÜSÜNÜN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ A2 DÜZEYİNE UYARLANMASI, OKUMA HIZI VE KAVRANABİLİRLİĞİ

 
Yazar : Deniz Binzet  & Ömer SOLAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 85
Sayfa : 153-169
DOI Number: :
Cite : Deniz Binzet & Ömer SOLAK, (2024). MİYASE SERTBARUT’UN “ERİK ÇEKİRDEKLERİ” ÖYKÜSÜNÜN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ A2 DÜZEYİNE UYARLANMASI, OKUMA HIZI VE KAVRANABİLİRLİĞİ. Route Education and Social Science Journal , 85, p. 153-169. Doi: 10.17121/ressjournal.3506.
163    204


Özet
Bu araştırmanın amacı, Yabancılara Türkçe öğretiminde ders materyali olarak kullanılan okuma metinlerine duyulan ihtiyacı gidermek, öğrenicilerin okuma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak; uyarlama sürecinden sonra metni okuyan öğrenicilerin okuma hızında ve anlama düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri belirlemektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma birden fazla yöntem ile yürütülmüştür. Özgün bir metnin incelenmesi ve uyarlanması bağlamında metin sadeleştirme; uyarlanmış bir metnin okunabilirliği, kavranabilirliği ve okuma hızının ölçülmesi bağlamında ise tek gruplu yarı deneysel çalışma yapılmıştır. Yürütülen araştırmanın verileri Google Form ile toplanmıştır. Üzerinde çalışılan metnin geçerliliğini ve güvenilirliğini ölçmek için uzman görüşü anketine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ÇOMÜ TÖMER) öğrenim görmekte olan 12 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenci görüşme formuyla elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre uyarlanmış ve özgün metin arasında bazı farkların olduğu belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu farka bakıldığında uyarlanmış metinde okunan sözcük sayısının özgün metne göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda yapılan ölçümler sonucunda uyarlanmış metinde okuma hızı ve kavrama hızının daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulardan hareketle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi amacıyla metin uyarlaması yapılırken metnin uzunluğuna dikkat edilmeli, öğrenicilerin dil seviyelerine uygun dilbilgisi yapıları ve kelimeler seçilmelidir. Aynı zamanda metin seçimi yapılırken Türk edebiyatından ve güncel yazarlardan seçimler yapılmalı ve yapılan çalışmalarda uyarlanacak metinlerin çeşitli metin türlerinde seçilmesine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Metin Uyarlama, Okuma Becerisi, Okuma Hızı, Kavranabilirlik.

Abstract
In parallel with the development of teaching Turkish as a foreign language in recent years, the need for leveled reading texts has increased rapidly. Literary works by Turkish authors, especially adapted to the language levels of the learners, have gained importance. However, it cannot be said that there are reading texts leveled at a level that will meet the current needs in the field. Likewise, there are not enough studies on the relationship of leveled texts with reading and comprehension speed. For this reason, in our study, the story called Plum Seeds from Miyase Sertbarut's Saat Monsterı book was chosen and adapted to students learning Turkish as a foreign language at A2 level. In the adaptation made, the criteria determined by the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the criteria determined by the Program for Teaching Turkish as a Foreign Language prepared by the Turkish Maarif Foundation; The language teaching sets Yedi Iklim Turkish Coursebook (A1 and A2) and Yeni Hitit Turkish Coursebook for Foreigners 1 were adhered to. The opinions of 13 field experts were consulted to ensure the validity and reliability of the research. In order to examine the effect of the adapted text on reading speed and comprehensibility level, studies were conducted with 12 volunteer students at A2 level at Çanakkale Onsekiz Mart University TÖMER. As a result of these studies, it was concluded that the adapted text increased the reading speed and the comprehensibility of the text compared to the original text.

Keywords
Teaching Turkish as a Foreign Language, Text Adaptation, Reading Skills, Reading Speed, Comprehensib

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri