Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF EMPLOYEE EMPOWERMENT ON ORGANIZATIONAL SUCCESS IN PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAŞARI SAĞLAMADA PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ETKİSİ

THE EFFECT OF EMPLOYEE EMPOWERMENT ON ORGANIZATIONAL SUCCESS IN PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

 
Yazar : Ömer Faruk DİKEN  & Adnan ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 81
Sayfa : 222-243
DOI Number: :
Cite : Ömer Faruk DİKEN & Adnan ÇELİK, (2023). THE EFFECT OF EMPLOYEE EMPOWERMENT ON ORGANIZATIONAL SUCCESS IN PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Route Education and Social Science Journal , 81, p. 222-243. Doi: 10.17121/ressjournal.3436.
207    190


Özet
Genellikle iş hayatında çalışan bireylerin mutlu olmaları durumunda verimli bireyler olacağı varsayılır. Bu anlamda işletmelerde çalışanları motive etmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İşgörenleri motive edici faktörlerden birisi de personel güçlendirmedir. Personel güçlendirme, işgörenin gerçekleştirdiği süreçlerle ilintili tüm hususları kendi başına belirleyebilmesi olarak tanımlanabilir. Özel Öğretim Kurumlarında Örgütsel Başarı Sağlamada Personel Güçlendirmenin Etkisi adlı bu çalışmada, daha önce geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş ölçeklerle Konya’da faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere basit tesadüfi örneklem yöntemiyle anket uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Nicel yöntemle yapılan bu araştırmanın 4363 olarak tespit edilen evreni için gerekli örneklem sayısına ulaşabilmek amacıyla ilgili formül kullanılarak 353 sayısı belirlenmiştir. Örneklem olarak 392 denekten elde edilen veriler beşli likert ölçeği dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada SPSS 22 paket programı kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda, personel güçlendirme algısının örgütsel başarıya olumlu yönde etki ettiği gözlenmiştir. Personel güçlendirme ölçeği ile örgütsel başarı ölçeği arasındaki ilişkide korelasyon değerinin 0,739, R² değerinin 0,546 olduğu sonucuna varılmıştır. Korelasyon değerine göre ölçekler arasındaki ilişki orta seviyede bulunmaktadır. Kurulan hipotezlerde ölçekler arasındaki ilişki regresyon analizi sonucunda anlamlı çıkmıştır. Çalışmada, öğretmenlerin güçlendirilmiş oldukları ölçüde kurumun başarısı için daha çok çaba sarfettiği ve bunu önemsedikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Personel Güçlendirme, Örgütsel Başarı, Özel Öğretim Kurumları.

Abstract
It is generally assumed that individuals working in business life will be productive individuals if they are delighted. In this sense, various studies are being carried out in order to motivate employees in organizations. One of the motivating factors for employees is employee empowerment. Employee empowerment can be defined as the ability of the employee to determine all the issues related to the processes he performs on his own. In this study titled The Effect of Employee Empowerment in Providing Organizational Success in Private Education Institutions, the data obtained by applying a questionnaire to teachers working in private education institutions operating in Konya, with scales whose validity and reliability have been tested before, were analyzed by simple random sampling method. In order to reach the required sample number for the universe of this quantitative research, which was determined as 4363, the number 353 was determined using the relevant formula. As a sample, the data obtained from 392 subjects were evaluated by taking into account the five-point Likert scale. Statistical analysis was performed using SPSS 22 package program in the study. As a result of the research, it has been observed that the perception of employee empowerment has a positive impact on organizational success. It was concluded that the correlation value between the employee empowerment scale and the organizational success scale was 0.739 and the R² value was 0.546. According to the correlation value, the relationship between the scales is at an intermediate level. The relationship between the scales in the established hypotheses was found to be significant as a result of regression analysis. In the study, it is seen that teachers make more efforts for the success of the institution to the extent that they are empowered, and they care about it.

Keywords
Employee Empowerment, Organizational Success, Private Educational Institutions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri