Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİ KONU ALAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME

A REVIEW OF RESEARCH ON THE SKILL LINE OF MATHEMATICAL LITERACY

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİ KONU ALAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME

 
Yazar : Bülent GÜVEN  & Tuğçe İBAÇOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 79
Sayfa : 368-383
DOI Number: :
Cite : Bülent GÜVEN & Tuğçe İBAÇOĞLU, (2023). MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİ KONU ALAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME. Route Education and Social Science Journal , 79, p. 368-383. Doi: 10.17121/ressjournal.3372.
230    247


Özet
21. yüzyılda değişen ve hızla gelişen dünyada, bilginin de benzer bir ivme ile çoğaldığını ve değiştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ivmeye bağlı olarak bilginin düzenlenmesi önem kazanmaktadır. Bilgiye ulaşmanın oldukça kolaylaştığı bu dönemde asıl mesele bu bilgilerin nasıl işleneceği ile ilgili süreçte yaşanmaktadır. Bu sorunun aşılmasında fonksiyonel okuryazarlık becerisi bir çözüm alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türlerden biri olan matematik okuryazarlığı da matematiksel bilginin günlük yaşama transfer edilebilen, araştıran, sorgulayan, eleştiren, problemler üzerinde matematiksel düşünerek akıl yürütebilen ve sonunda farklı çözümler üretebilen bireylerde bulunan bir beceri olarak önemli işleve sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, matematik okuryazarlığına ilişkin doktora ve yüksek lisans tezlerinin belirlenen boyutlarının ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği ile gerçekleştirilen araştırmada, YÖK tez veri tabanında erişime açık 64 adet lisansüstü eğitim tez çalışması kapsama alınmıştır. Araştırmanın amaçlarına ve alt amaçlarına uygun biçimde belirlenen ölçütlere uygun şekilde elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerleriyle tablolaştırılarak sunulmuştur. Elde edilen verilere dayalı olarak eğitim programlarındaki değişimin etkisi ile 2015 yılından itibaren matematik okuryazarlığı becerisine olan ilginin akademik çalışmalara da yansıyacak şekilde artış gösterdiği söylenebilir. Ayrıca PISA uygulaması kapsamında matematik okuryazarlığı sorularına yönelik yapılan incelemelere dayalı olarak; öğrencilerin büyük çoğunluğunun matematik dersine karşı olumsuz tutum sergilediği, matematiğe karşı kaygı duydukları sonuçlarına ulaşan çok sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Öğrencilerde matematik okuryazarlığı düzeyini arttırmanın en etkili yolunun ise öğrencilerin aktif olarak katıldığı etkinlikler olduğu incelenen tez çalışmalarında sıklıkla vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Matematik Okuryazarlığı, Okuryazarlık, Matematik Öğretimi

Abstract
It would not be wrong to say that in the changing and rapidly developing world of the 21st century, knowledge has also increased and changed with a similar momentum. Depending on this acceleration, the organization of information gains importance. In this period, when access to information becomes very easy, the main issue is experienced in the process of how this information will be processed. In overcoming this problem, functional literacy skills appear as a solution alternative. It can be said that mathematical literacy, which is one of these types, has an important function as a skill that can be transferred to daily life, researching, questioning, criticizing, reasoning on problems by thinking mathematically, and finally producing different solutions. In this context, it is aimed to examine in detail the determined dimensions of doctoral and master's theses on mathematical literacy. In the research, which was carried out with the document analysis technique, one of the qualitative research methods, 64 graduate education thesis studies open to access in the YÖK thesis database were included. The data obtained in accordance with the criteria determined in accordance with the aims and sub-objectives of the research are presented in tables with frequency and percentage values. Based on the data obtained, it can be said that the interest in mathematical literacy skills has increased since 2015 with the effect of the change in education programs, which will also be reflected in academic studies. In addition, based on the examinations made on the mathematical literacy questions within the scope of the PISA application; It has been found in many studies that the majority of students have negative attitudes towards mathematics and they have anxiety about mathematics. It has been frequently emphasized in the thesis studies that the most effective way to increase the level of mathematical literacy in students is the activities that students actively participate in.

Keywords
Mathematics Literacy, Literacy, Mathematics Teaching

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri