Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNYE ÖRNEĞİ

FACTORS AFFECTING THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF CLASSROOM TEACHERS: THE CASE OF ÜNYE

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNYE ÖRNEĞİ

 
Yazar : Mustafa KAYA  & Fatih AK  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 270-282
DOI Number: :
Cite : Mustafa KAYA & Fatih AK, (2022). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÜNYE ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 270-282. Doi: 10.17121/ressjournal.3280.
380    429


Özet
gerçekleştirebilme potansiyellerine dair yargılarına öz yeterlik denmektedir. Öz yeterlik kişinin işe bağlılığına kadar birçok unsuru etkilemektedir. Sınıf öğretmenlerinin de mesleki anlamda öz yeterlik inançlarının belirlenmesi ve bu inancı etkileyen değişkenlerin ortaya çıkarılması sınıf öğretmenlerinin öz yeterliğini artıracak çalışmalara ışık tutacaktır. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeylerini ve bu düzeyi etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışma nicel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesine bağlı resmi ilkokullarda görevli sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenden kolay ulaşılabilir yöntemle seçilmiş 204 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Örnekleme Kişisel Bilgi Formu ve Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy’un (2001) geliştirdiği Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formunun Karaoğlu (2019) tarafından hazırlanan Türkçe uyarlaması uygulanmıştır. Toplanan verilerin normal dağılıma sahip olması nedeniyle parametrik testler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeylerinin “çok fazla” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeylerinde cinsiyete, yüksek öğrenim mezuniyet durumlarına, pedagojik eğitim türlerine ve bir yılda aldıkları hizmet içi eğitim sayısına göre farklılaşma olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öte yandan sınıf öğretmenlerinin yaşına ve çocuk sahibi olma durumlarına göre farklılaşma olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna göre öğretmenlerin yaşı ilerledikçe öz yeterlik inançlarının arttığı, çocuk sahibi olan sınıf öğretmenlerinin “öğrenci katılımına yönelik öz yeterlik inanç” düzeylerinin daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öz yeterlik, sınıf öğretmeni, yetkinlik

Abstract
The judgments of individuals about their potential to be able to perform what they need to do in line with their personal or professional goals are called self-efficacy. Self-efficacy affects many factors up to a person's commitment to work. Determining the professional self-efficacy beliefs of classroom teachers and revealing the variables affecting this belief will shed light on studies that will increase the self-efficacy of classroom teachers. This study, which was conducted in order to determine the self-efficacy belief levels of classroom teachers and the factors affecting this level, was carried out in a quantitative survey model. The universe of the research consists of classroom teachers working in government primary schools in Ünye district of Ordu province in the 2021-2022 academic year. The sample of the research was composed of 204 classroom teachers selected from the universe by an easily accessible method. The Sampling Personal Information Form and the Teacher Self-Efficacy Perception Scale-Short Form developed by Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001) were adapted to Turkish by Karaoğlu (2019). Parametric tests were applied because the collected data had a normal distribution. According to the findings obtained, it has been concluded that the self-efficacy belief levels of classroom teachers are “too high”. In addition, it has been concluded that there is no differentiation in the self-efficacy belief levels of classroom teachers according to gender, higher education graduation status, pedagogical education types and the number of in-service trainings they receive in a year. On the other hand, it has been concluded that there is a differentiation according to the age of the classroom teachers and their status of having children. Accordingly, it was concluded that self-efficacy beliefs increase as teachers age, and that classroom teachers who have children have higher levels of “self-efficacy belief in student participation”.

Keywords
Self-efficacy, classroom teacher, competence

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri