Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ELEŞTİREL LİDERLİK STİLİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARININ İNCELENMESİ-ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ

EXAMINATION OF TEACHER'S PERCEPTIONS REGARDING PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS' CRITICAL LEADERSHIP STYLE-ÇANKAYA DISTRICT EXAMPLE

İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ELEŞTİREL LİDERLİK STİLİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARININ İNCELENMESİ-ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Şükran SARAÇOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 211-222
DOI Number: :
Cite : Şükran SARAÇOĞLU , (2022). İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ELEŞTİREL LİDERLİK STİLİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARININ İNCELENMESİ-ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 211-222. Doi: 10.17121/ressjournal.3276.
475    440


Özet
Bu araştırma ilkokul müdürlerinin eleştirel liderlik stiline ilişkin öğretmen algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel araştırmalardan tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; 2022-2023 eğitim öğretim yılı Ankara ili Çankaya İlçesi ilkokullarında görev yapan kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre seçilmiş 163 öğretmen örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilen “kişisel bilgi formu” ve “Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçek; “açık fikirlilik ve esneklik”,” eleştirel karar alma ve eylemler”,” araştırmacılık ve iletişim”, “gelişime odaklanma ve karar verme” olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Veriler istatistik analiz programı ile analiz edilmiştir. Veri setlerinin normal dağılım gösterdiği kabul edilerek veri setleri parametrik analiz yöntemine uygun olarak analiz edilmiştir. Katılımcı öğretmen algılarına göre ilkokul müdürlerinin eleştirel liderlik stili algı düzeyi orta düzeydedir. Katılımcı öğretmenler okul müdürlerini “açık fikirlilik ve esneklik” boyutunda yüksek düzeyde, “eleştirel karar alma ve eylemler”, “araştırmacılık ve iletişim”, “gelişime odaklanma ve karar verme” boyutlarında orta düzeyde algılamaktadır. İlkokul müdürlerinin eleştirel liderlik stiline ilişkin öğretmen algıları öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim düzeyi, medeni durum değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eleştiri, liderlik, eleştirel liderlik, ilkokul, okul müdürü

Abstract
This research was carried out to determine primary school principals' perceptions of teachers about critical leadership style. The research was carried out in the screening model of quantitative research. In the research, the sample consists of 163 teachers selected according to the easily accessible sampling method, working in the primary schools of Çankaya District of Ankara province in the 2022-2023 academic year. The data collection tool used in the research consists of two parts, the "personal information form" and the "Critical Leadership Style Scale" developed by the researcher. Scale; it consists of four dimensions: "open-mindedness and flexibility", "critical decision making and actions", "research and communication", "focus on development and decision making". The data were analyzed with a statistical analysis program. Assuming that the data sets show a normal distribution, the data sets were analyzed in accordance with the parametric analysis method. According to participant teacher perceptions, primary school principals' critical leadership style perception level is moderate. Participating teachers perceive school principals at a high level in the dimensions of "open-mindedness and flexibility", and at a moderate level in the dimensions of "critical decision-making and actions", "research and communication", "focus on development and decision making". Teacher perceptions of primary school principals' critical leadership style do not differ according to the variables of teachers' gender, professional seniority, education level, and marital status.

Keywords
Critical, leadership, primary school, headmaster

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri