Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL YÖNETİCİ ROLLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATOR ROLES

İLKOKUL YÖNETİCİ ROLLERİNİN BELİRLENMESİ

 
Yazar : Nilay AK    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 146-156
DOI Number: :
Cite : Nilay AK , (2022). İLKOKUL YÖNETİCİ ROLLERİNİN BELİRLENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 146-156. Doi: 10.17121/ressjournal.3272.
118    215


Özet
Tüm sosyal organizasyonlar homojen olmayıp aynı zamanda yapısal olarak da farklıdırlar. Her insan kendi bedeninde de karakter özellikleri ve sosyal statü bakımından birbirinden ayrılır. Buna bağlı olarak da yetki, sorumluluk ve beklentileri de değişiklik arz etmektedir. İlkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul yönetici rollerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel nitelik taşımayan betimsel tarama modelli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ili Aksu ilçesinde görevli ilkokul öğretmenleri; örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan 120 kişi oluşturmuştur. Araştırmaya ait veri toplama aracı olarak Mavi ve Özdemir (2020)’in geliştirdiği “Yönetici Rolleri Ölçeği”nin yanı sıra araştırmacı tarafından eklenen kişisel sorular “Google Form” sistemine yüklenerek toplanmıştır. Toplanan verilerin normal dağılım göstermesi üzerine parametrik testlerden t-testi ve ANOVA testleri kullanılarak veriler analiz edilmiş ve gerekli çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırma bulgularına göre ilkokul öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin yönetici rollerinin ölçek genelinde ve tüm alt boyutlarında “yüksek” düzeyde olduğu, ilkokul yönetici rollerinin öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı ancak eğitim durumu, yaş ve aynı müdürle çalışma süresi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler
İlkokul, yönetici, yönetici rolleri

Abstract
All social organizations are not homogeneous but also structurally different. Every person differs from each other in terms of character traits and social status in his own body. Accordingly, their authority, responsibilities and expectations also change. In the study, which was prepared to determine the roles of primary school administrators according to the views of primary school teachers, a descriptive survey model, which does not have an experimental nature, was used from the quantitative research methods. The study group of the research is primary school teachers working in Aksu district of Antalya province; The sample consisted of 120 people who voluntarily and completely completed the data collection tool. In addition to the "Manager Roles Scale" developed by Mavi and Özdemir (2020) as a data collection tool for the research, personal questions added by the researcher were uploaded to the "Google Form" system and collected. As the collected data showed normal distribution, the data were analyzed using the parametric t-test and ANOVA tests and necessary inferences were made. According to the research findings, according to primary school teachers, the roles of school administrators are at a "high" level in the scale and in all sub-dimensions, and the roles of primary school administrators do not differ statistically according to the variables of teachers' gender, marital status, professional seniority, but educational status, age and working time with the same principal. It was concluded that there was a statistically significant difference according to the variables

Keywords
Elementary school, administrator, administrator roles

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri