Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES YAŞAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF TECHNOSTRES LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES YAŞAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

 
Yazar : Neval TUNÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 119-128
DOI Number: :
Cite : Neval TUNÇ , (2022). OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES YAŞAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 119-128. Doi: 10.17121/ressjournal.3271.
121    232


Özet
Okulöncesi öğretmenlerin teknostres yaşama düzeylerini ve bazı demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde MEB’e bağlı resmî kurumlarda çalışan 267 okulöncesi öğretmeni oluştururken örneklemi ise çevrimiçi ankete katılıp cevap veren 131 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada kişisel bilgi formu ve Çoklar, Efilti ve Şahin (2017) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Teknostres Düzeylerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin dağılımının normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmış ve bu durum nedeniyle iki faktörlü analizlerde t-testi, ikiden fazla faktörlü analizlerde ise ANOVA testi gibi parametrik testler kullanılarak betimsel analiz yapılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırmaya ait bulgulardan hareketle okulöncesi öğretmenlerin teknostres yaşama düzeylerinin “orta düzey” olduğu; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve mesleki kıdem faktörüne göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle uygulayıcı ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okulöncesi, teknoloji, teknostres.

Abstract
The research, which was conducted to determine the level of preschool teachers’ technostress experience and whether they differ according to some demographic factors, was designed according to the survey model, which is one of the quantitative research methods. The universe of the study consists of 267 preschool teachers working in official institutions affiliated to the Ministry of National Education in Altındağ district of Ankara province in the 2021-2022 academic year, while the sample consists of 131 preschool teachers who participated and answered the online survey. Personal information form and “Teachers’ Technostress Levels Scale” developed by Çoklar, Efilti, and Şahin (2017) were used in the study. It was concluded that the distribution of the data showed a normal distribution, and due to this situation, descriptive analysis was performed using parametric tests such as t-test in two-factor analyzes and ANOVA test in analyzes with more than two factors, and the findings were interpreted. Based on the findings of the research, it was found that the preschool teachers’ technostress level was “moderate”; It was concluded that there was no statistically significant difference according to gender, marital status, education level, age and professional seniority factor. Based on the results of the research, suggestions were made to practitioners and researchers.

Keywords
Preschool, technology, technostress

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri