Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK DÜZEYLERİNİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF INCLUSIVE LEADERSHIP LEVELS OF SCHOOL PRINCIPALS ON SCHOOL CLIMATE ACCORDING TO TEACHERS' OPINIONS: THE EXAMPLE OF ORDU PROVINCE

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK DÜZEYLERİNİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Erman ÖZEN  & Arzu POLAT-KUVANCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 233-249
DOI Number: :
Cite : Erman ÖZEN & Arzu POLAT-KUVANCI, (2022). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK DÜZEYLERİNİN OKUL İKLİMİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 233-249. Doi: 10.17121/ressjournal.3258.
112    222


Özet
Bu çalışma ile öğretmen görüşlerinden yola çıkarak okul müdürlerinin kapsayıcı liderlik düzeylerinin okul iklimine etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Ordu ili; örneklemini ise Ulubey, Merkez, Perşembe ilçelerinde 2022-2023 iş yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan 224 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğretmenler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 6 sorudan oluşan Demografik Bilgi Formu, Sürücü ve Maslakçı (2021) tarafından Türkçeye uyarlanmış Kapsayıcı Liderlik Ölçeği ve Canlı, Demirtaş ve Özer (2018) tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği gerekli izinler alındıktan sonra kullanılmıştır. Örnekleme ölçek formları internet üzerinden bilgi toplamak için kullanılan programlar aracılığıyla ulaştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan çıkan sonuçlar şunlardır: Öğretmen algılarına göre okul müdürünün kapsayıcı liderlik düzeyi ile okul iklimi arasında pozitif yönde ve güçlü düzeyde (r= ,700) bir ilişki vardır. Okul müdürünün kapsayıcı liderlik düzeyinin öğretmenin cinsiyet, görev yapılan kurum türü, eğitim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar oluşturmamakta ancak yaş ve mevcut kurumda hizmet süresi değişkenleri öğretmen algılarında anlamlı farklılaşmalara neden olmaktadır. Öğretmenlerin okul iklimi algıları öğretmenin cinsiyet, yaş, görev yapılan kurum türü, mevcut kurumda hizmet süresi ve mesleki kıdem değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmalar oluşturmamakta ancak öğretmenin eğitim durumu değişkeni okul iklimi algısında anlamlı farklılaşmalara sebep olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kapsayıcı liderlik, okul iklimi, okul müdürü

Abstract
The aim of this study is to determine the effect of inclusive leadership levels of school principals on the school climate based on teachers' opinions. The universe of the research is Ordu province; the sample consists of 224 teachers working in educational institutions affiliated to the Ministry of National Education in the districts of Ulubey, Central Ordu, Perşembe in the 2022-2023 business year. The teachers who made up the sample were determined by the easily accessible sampling method. To achieve the goal of the research, Demographic Information Form, which consists of 6 questions developed by researchers, Inclusive Leadership Scale adapted to Turkish by Sürücü and Maslakçı (2021) and the School Climate Scale developed by Canlı, Demirtaş and Özer (2018) were used after the required permissions were obtained. Sampling scale forms were delivered via programs used to collect information over the Internet. The obtained data were analyzed with the SPSS package program. The results of the research are as follows: According to teacher perceptions, there is a positive and strong relationship between the inclusive leadership level of the school principal and the school climate (r= ,700). The inclusive leadership level of the school principal does not create statistically significant differences in the variables of gender, type of institution, educational status and professional seniority of the teacher, but the variables of age and length of service in the current institution cause significant differences in teacher perceptions. Teacher’s perceptions of school climate, teacher gender, age, institution type, service in the current institution and professional seniority variables does not statistically significant differences; however, perceptions of school climate variable leads to significant variations in teachers’ education.

Keywords
Inclusive leadership, school climate, school principal.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri