Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EXAMINATION OF PROFESSIONAL PROFESSIONALITY PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Fezail KALAFAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 108-118
DOI Number: :
Cite : Fezail KALAFAT , (2022). İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 108-118. Doi: 10.17121/ressjournal.3243.
488    488


Özet
Bu araştırmada ilköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırmalardan betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Ordu ili resmi ilkokullarında görev yapan kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre seçilen 56 okul müdürünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, ikinci bölümde ise Yazıcı ve Akyol (2021) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği (OMMPÖ)” yer almaktadır. Veri toplama formu ile internet aracılığıyla elde edilen veriler istatistik analiz programı ile analize tabi tutulmuştur. Okul müdürlerinin mesleki profesyonellik düzeylerinin çok yüksek düzeyde olduğu, ilköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algılarının müdürlerin cinsiyet, yaş, medeni durum değişkenlerine göre farklılaşmaya neden olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. İlköğretim okul müdürlerinin mesleki profesyonellik algıları müdürlerin müdürlük hizmet süresi değişkenine göre 0-5 yıl arası kıdeme sahip müdürler ile 16 yıl ve üzeri müdürlük kıdemine sahip okul müdürleri arasında, 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip ilköğretim okul müdürleri lehine anlamlı bir farklılaşma bulunduğu araştırmanın diğer bir sonucudur. Araştırmada sonuçlara dayanılarak uygulayıcı ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim, okul müdürü, mesleki profesyonellik

Abstract
In this study, it was aimed to determine the professional professionalism perceptions of primary school principals. The research, which was carried out in the descriptive survey model of quantitative research, was carried out with the participation of 56 school principals who were selected according to the easily accessible sampling method, working in the official primary schools of Ordu province in the 2021-2022 academic year. The data collection tool consists of two parts. In the first part, there is the personal information form prepared by the researcher, and in the second part there is the "Vocational Professionalism of School Principals Scale (OMMPÖ)" developed by Yazıcı and Akyol (2021). The data obtained through the data collection form and the internet were analyzed with the statistical analysis program. It has been concluded that the professional professionalism level of the school principals is very high and the professional professionalism perceptions of the primary school principals do not cause any differentiation according to the gender, age and marital status variables of the principals. Another result of the research is that there is a significant difference between the principals with 0-5 years of seniority and the school principals with 16 years or more of managerial seniority, in favor of primary school principals with 16 years and more seniority. Based on the results of the study, suggestions for practitioners and researchers were presented.

Keywords
Primary education, school principal, professional professionalism

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri