Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSMENT OF THE OPINIONS OF THE GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING TEACHER CANDIDATES ON INCLUSION EDUCATION

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Abdulhakim ÖZTEKİN  - Nihat KAVAN & Salime ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 58
Sayfa : 276-286
DOI Number: :
Cite : Abdulhakim ÖZTEKİN - Nihat KAVAN & Salime ÇELİK, (2021). REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Route Education and Social Science Journal , 58, p. 276-286. Doi: 10.17121/ressjournal.2869.
1094    756


Özet
Yapılan bu araştırmanın amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi alan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile hazırlanan 20 maddelik likert tipi anket, araştırma evrenini oluşturan katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcılar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Kafkas Üniversitesi eğitim fakültesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü 1, 2, 3 ve 4. sınıfında öğrenim gören 57’si kadın 44’ü erkek olmak üzere 101 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri Türkçeye uyarlama çalışmaları yapılan Kaynaştırmaya ilişkin görüşler ölçeği ile toplanmıştır. Verileri toplamak için kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşler ölçeğine yapılan eklemelerle kişisel verilere ulaşılmıştır. Verilerin toplanması sonucunda yapılan analizler SPSS paket programı kullanılarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşler ölçeğine ile bulunmuş ve parametrik testlerle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin cinsiyete, eğitim gördükleri sınıfa ve mezun oldukları okul durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı; yakın çevresinde kaynaştırma eğitimi alan öğrenci olma durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmadan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kaynaştırma, Rehberlik, Öğretmen

Abstract
The aim of this study is to evaluate the opinions of teacher candidates who receive guidance and psychological counseling training on inclusive education. For this purpose, the 20-item Likert-type questionnaire, which was prepared with the scanning model, one of the quantitative research methods, was applied to the participants that constitute the research population. Participants constitute 101 teacher candidates, 57 female and 44 male, studying at the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of the Caucasus University education faculty guidance and psychological counseling in the fall semester of the 2019-2020 academic year. The research data were collected with the views on mainstreaming scale, which was adapted to Turkish. In order to collect the data, personal data were obtained with the additions to the scale of opinions on inclusive education. Analyzes made as a result of data collection were found using SPSS package program. The opinions of the pre-service teachers participating in the study on inclusive education were found with the opinions on inclusive education scale and compared with parametric tests. As a result of the research, it was found that the opinions of the teacher candidates participating in the study on inclusive education did not differ significantly according to gender, the class they were educated and the school they graduated from; It has been determined that it differs according to the status of being a student taking mainstreaming education in the immediate environment. Various suggestions have been made based on the research conducted.

Keywords
Inclusion, Guidance, Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri