Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ETBÂU’T-TÂBİÎN’İN SÜNNET ANLAYIŞI (MEZHEP İMAMLARI ÖZELİNDE)

ETBAU’T-TABİİN’S UNDERSTANDING OF CIRCUMCISION (PECULIAR TO SECTARIAN İMAMS)

ETBÂU’T-TÂBİÎN’İN SÜNNET ANLAYIŞI (MEZHEP İMAMLARI ÖZELİNDE)

 
Yazar : İrfan ZAHİTOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 51
Sayfa : 266-290
DOI Number: :
Cite : İrfan ZAHİTOĞLU , (2020). ETBÂU’T-TÂBİÎN’İN SÜNNET ANLAYIŞI (MEZHEP İMAMLARI ÖZELİNDE). Route Education and Social Science Journal , 51, p. 266-290. Doi: 10.17121/ressjournal.2635.
984    982


Özet
Etbâu’t-Tâbiîn dönemi özelinde zamanın önde gelen alimlerinden özellikle fakihlerinin sünnet anlayışları noktasında bakıldığı zaman hem kavram olarak hem de mahiyet itibariyle farklılık arz ettiği görülecektir. Sahâbe döneminde Hz. Peygamber (a.s)’in söz ve uygulamaları, Tâbiûn döneminde ise hem Resûlullah (a.s)’ın hem de bazı âlimler tarafından Sahâbenin kavil ve uygulamaları için kullanılan sünnet kavramı bu dönemde de aynı şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Ayrıca bütün bunların yanında farklı anlamlarda da kullanılmıştır. Öte yandan bu dönemde Sünnet kavramının mutlak zikrinde bundan kastın Resûlullahın sünneti mi, sahâbe kavli mi, yoksa tâbiûn fetvaları mı olduğu noktasında da bir takım ihtilaflar da söz konusu olmuştur. Sünnetin kapsamına giren şeyler hususunda da bazı ihtilafların olduğu görülmüştür. Yine dönem alimlerinin tartıştığı ve özellikle delil olup olmama yönüyle aralarında ihtilafa sebep olan Sahâbe kavli, Tâbiûn fetvası, Haberi vâhitler, Mürsel hadis, Hadisin sübutu, Sünnetin rivayet aşamasında sika ravinin rolü, Sünnetin vahiyle alakası ve Amel-i ehl-i Medine gibi hususlar da izah edilmeye çalışılmıştır. Sünnet kavramı anlayış açısından bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise kapsamının önceki dönemlere kıyasla genişleyerek devam ettiği görülmektedir. Ayrıca bu dönemin sünnet anlayışında Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y diye adlandırılan ekollerin etkisinin olduğu da görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sünnet, Hadis, Etbâu’t-Tâbiîn.

Abstract
When we look at the point of understanding of circumcision especially among the leading scholars of the time in the Etbaut-Tabiin period, it will be seen that it differs both in terms of concept and nature. The concept of circumcision which was used by Prophet Muhammad during the period of the Companions and during the Tabiun period, both by the Messenger of Allah and some scholars for the companion of the Companions continued to be used in this period. In addition, it has also been used in different meanings. On the other hand, in this period, in the absolute remembrance of the concept of circumcision, there are some controversies as to whether this is the Sunnah of the Messenger of Allah, the Companion of the Companions or the fatwa of Tabiun. Some controversy has also been observed regarding some of the things that are covered by circumcision. Also discussed by the scholars of the period, and especially in the direction of whether there is evidence of the Sahabe kavli, Tabiun fatwa, Habih revelers, Mürsel hadith, Hadith's subutu, the role of sika ravi in the narration stage of the Sunnah, the relevance of the revelation of the Sunnah and Medina was tried to be explained. When the concept of circumcision is considered as a whole in terms of understanding, it is seen that the scope continues to expand compared to previous periods. In addition, it is seen that the schools called Ehl-i Hadith and Ehl-i Re'y had an effect on the understanding of circumcision of this period.

Keywords
Circumcision, Hadith, Etbau’t-Tabiin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri