Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ DİSİPLİN ANLAYIŞLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CLASSROOM DISCIPLINARY UNDERSTANDINGS OF CLASS TEACHERS AND THEIR JOB SATISFACTION

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ DİSİPLİN ANLAYIŞLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 
Yazar : Yusuf ERGEN  - Cennet KARAKUŞ & Ufuk TÖMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 327-339
DOI Number: :
Cite : Yusuf ERGEN - Cennet KARAKUŞ & Ufuk TÖMAN, (2014). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ DİSİPLİN ANLAYIŞLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Route Education and Social Science Journal , 3, p. 327-339. Doi: 10.17121/ressjournal.136.
7780    2473


Özet
Öğretmenlerin sınıf içi disiplin anlayışları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesinin öğretmenlerin verimliliğini arttırmaya yönelik sınıf yönetimi çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıf içi disiplin anlayışları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada nicel araştırma türlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Bayburt ili merkez ilçesinde çalışan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Bayburt ili merkez ilçesinden basit olasılıklı örnekleme yöntemiyle seçilen 150 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tümkaya (2005) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Sınıf İçi Disiplin Anlayışları Anketi” ve Dawis ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen “Minnesota İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) 17.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde, t-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon Katsayısı analizleri kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin sınıf içi disiplin anlayışlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı; mesleki kıdemi 1-5 yıl aralığında olanların, 16 yıl ve üzeri olanlara göre sınıf içi disiplin anlayışlarının daha demokratik olduğu; sınıf içi disiplin anlayışı ile genel iş doyumları arasında ve iş doyumu alt boyutları olan içsel iş doyumu ve dışsal iş doyumu arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu, iş doyumundaki değişkenliğin %44’ünün öğretmenlerin sınıf içi disiplin anlayışından kaynaklandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmeni, Sınıf İçi Disiplin Anlayışı, İş Doyumu

Abstract
It is considered that the determination of the relationship between the classroom disciplinary understandings of class teachers and their job satisfaction will contribute to the studies of classroom management to increase the effectiveness of teachers. The purpose of this study is to examine the relationship between the classroom disciplinary understandings of class teachers and their job satisfaction. In this research, the descriptive research method of the types of quantitative research was used. The universe of the research consists of the classroom teachers who work in the central town of Bayburt City. The sample of the research covers 150 classroom teachers who are selected from the central town of Bayburt by the simple probability sampling method. Under the research, “The Survey of Teachers’ Classroom Disciplinary Understandings”, which was developed by Tumkaya (2005), and “the Minnesota Job Satisfaction Scale”, which was developed by Dawis and his friends (1967), were used as the data collection instrument. The data obtained from the research was analyzed by the statistical software package SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) is used. In the analysis of the research data, it was the analyses of frequency, percentage, t-test, ANOVA, and Pearson’s Correlation Coefficient. As a result of this research, it has been achieved the results that the classroom disciplinary understandings of the classroom teachers do not differ significantly by gender; the classroom disciplinary understandings of those who have 1-5 years of seniority are more democratic than those who have 16 years and over; there is a moderate positive significant relationship between the classroom disciplinary understanding and the general job satisfaction and between the intrinsic job satisfaction and the extrinsic job satisfaction, which are the sub-dimensions of job satisfaction; and 44% of the variability in the job satisfaction results from the classroom disciplinary understanding of teachers.

Keywords
Teacher Class, Classroom Disciplinary Understandings, Job Satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri