Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL HAZIRLAMA VE KULLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

THE OPINION OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS PREPARATING AND USING OF MATERIALS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL HAZIRLAMA VE KULLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Özge ÖZER  & Nihal TUNCA  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 214-229
DOI Number: :
Cite : Özge ÖZER & Nihal TUNCA , (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL HAZIRLAMA VE KULLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Route Education and Social Science Journal , 3, p. 214-229. Doi: 10.17121/ressjournal.130.
10703    5540


Özet
Öğretim materyalleri, hangi eğitim basamağında olursa olsun, sınıfta öğrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlamada önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, materyal hazırlama ve kullanmaya ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersi öğretmen eğitimi programlarının temel derslerinden birisidir. Bu dersle öğretmen adaylarının materyal hazırlama yeterliliğine sahip olmaları ve öğretmen olduklarında derslerinde materyal kullanmaya istekli ve inançlı olmaları beklenmektedir. Öğrenme öğretme sürecinde, öğrencilerin dikkatini çekerek onları öğrenmeye güdülemeye, dikkatlerini canlı tutmaya, soyut kavramları somutlaştırmaya, bilginin düzenlenerek alınmasını kolaylaştırmaya olanak sağlayan ÖTMT dersinin değerlendirilmesi dersin etkililiğini arttırmak açısından önemlidir. Bu bağlamda bu araştırmada, ÖTMT dersi kapsamında yapılan öğretim uygulaması doğrultusunda öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve kullanmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel verilere dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını, 2013-2014 yılı bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ÖTMT dersini alan 85 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, NVivo8.0. Paket Programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının, dikkat çekmesi, kalıcı ve kolay öğrenmeyi sağlaması ve öğrenciyi öğrenmeye güdülemesi açısından öğretimde materyal hazırlamayı ve kullanmayı önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının, materyal hazırlarken ve kullanırken göz önünde bulundurdukları ölçütlere ilişkin görüşleri incelendiğinde ise en çok “dikkat çekicilik, basitlik ve anlaşılabilirlik, ölçütlerine vurgu yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının materyali hazırlama konusunda yaşadıkları güçlüklere ilişkin görüşleri incelendiğinde ise kullanılan malzemeden kaynaklı, zamanı iyi yönetememekten kaynaklı, materyalin maliyetinden ve boyutundan kaynaklı güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının hazırladıkları öğretim materyallerini öğretmen olduklarında kullanma durumlarına ilişkin bulgular incelendiğinde çoğunun öğrenmeyi kolaylaştırması açısından kullanacağı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında materyal hazırlama ve kullanma durumlarına ilişkin bulgular incelendiğinde ise çoğunun öğretim materyalinin öğrenmeyi kolaylaştırması, öğrencilerin dikkatini çekmesi ve derse olan ilgiyi artırması gibi nedenlerle materyal hazırlayacağı ve kullanacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen eğitimi, materyal tasarımı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi

Abstract
Instructional materials have greater effects which make learning easier and permanent on students regardless of the educational institution types. Therefore, Instructional Technologies and Material Design (ITMD) course is one of the core courses in the curriculum of teacher training which aim to enable the student teachers the necessary skills and knowledge concerning material using and developing. It is expected from the student teachers that they should be motivated to use materials in their classes when they become teachers. Evaluation of this application, which is executed in ITMD which enables students to concentrate on the subject, concretize the abstract concept, and receive knowledge in a formulated way, is most important to increase the efficiency of the course. In this respect, it is aimed in this research that the opinions of the student teachers toward material development and use in the frame of ITMD course will be surveyed. This research is a descriptive study which is based on qualitative outputs. The participants of the research are comprised of 85 student teachers who took ITMD course in the Education Faculty of Anadolu University in the academic year of 2013-2014 spring term. The data of the research were collected by structured interviews from 85 student teachers who attend various teacher training programs of the faculty. The data collected in the research were analyzed by the use of NVivo8.0. Program with the approach of content analysis. According to the findings of the research, it was concluded that instructional material design and use is important for the student teachers in terms of drawing attention, enabling permanent and easy learning and motivating the students. When the opinions of the student teachers about the criteria they utilized while developing and using materials are examined, it was realized that they stressed on attractiveness and simplicity-comprehensibleness mostly. When the opinions of student teachers about the difficulties they experienced in developing materials are examined, it is understood that they have experienced difficulties because of the substances or utensils, poor time management, the cost of material and the dimensions of the material. Examining the findings about whether the student teachers would use the materials they prepared when they become teachers, it is concluded that most of them will use their materials as those materials facilitate learning. Analyzing the findings about whether student teachers would develop and use materials in their profession, it became evident that most of them will develop and use materials as instructional materials facilitate learning, draw attention of the students, and promote the interest towards lessons.

Keywords
Teacher education, material design, instructional technologies and material design course

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri