Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARIYLA E-ÖĞRENMEYE YÖNELİKTUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımları ve e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerini belirleyerek, iki değişken arasındaki olası ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Çalışmada betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu evrenden basit seçkisiz olarak seçilen 282 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Otrar ve Argın (2016) tarafından geliştirilen “sosyal medya tutum ölçeği” ve Haznedar ve Baran (2012) tarafından geliştirilen “e-öğrenmeye yönelik genel bir tutum ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sürecinde SPSS 21.0 programından yararlanılmış ve verilerinin analizinde bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının sosyal medyaya ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının orta üstü seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sosyal medya ve e-öğrenmeye yönelik tutumları demografik özelliklerine göre incelendiğinde sadece e-öğrenmeye yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri sınıfa göre farklılık göstermekte olduğu, bölüm ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın diğer bir sonucu olarak öğretmen adaylarının sosyal medyaya yönelik tutumları ile e-öğrenmeye yönelik tutumları arasında düşük düzeyde, doğrusal ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının %1’ini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, e-öğrenme, tutum, öğretmen adayı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.



Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri