Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarını müdahale sürecinde kurulan mesleki ilişki içinde destekler ve yardım ederler. Sağlıklı ve güçlü bir mesleki ilişki geliştirebilmek için müracaatçılarının kendilerini rahat, güvende ve değerli hissetmelerini sağlamaya çalışır. Bu sayede müracaatçılar yetenek ve kapasitelerinin farkına vararak yaşadıkları bireysel sorunlara çözüm üretebilirler. Sosyal hizmet uzmanı adayı öğrenciler, müracaatçı ile güçlü ve sağlıklı bir mesleki ilişki kurabilmek için gerekli iletişim ve empati becerilerine sahip olmalıdır. Amaç: Sosyal hizmet eğitimi alan öğrencilerin iletişim ve empati becerileri düzeyin ve etki eden faktörleri tespit etmektir. Yöntem: Araştırma kesitsel olarak yürütülmüş niceliksel bir çalışmadır. Araştırmanın amaca uygun olarak seçilen örneklemi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün 1. ve 4. sınıfta eğitim gören toplam 182 öğrenciden oluşmaktadır; ulaşma oranı % 97,3’tür. Ölçüm aracı olarak Ersanlı ve Balcı’nın geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı “İletişim Becerileri Envanteri”, Dökmen'in geliştirdiği "Empati Becerileri Ölçeği" sosyo-demografik veri elde etmeyi amaçlayan sorular ile birlikte kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların tanımlayıcı özellikleri sayı ve yüzde dağılımları ile sunulurken, karşılaştırmalarda t testi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin % 62’si kadındır. İletişim becerileri ölçeğinin alt boyutlarında öğrencilerin aldığı ortalama puan zihinsel 54,7±5.4, duygusal 53,9±6.9, davranışsal 58,1±6.3 ve toplam 167.4±16.2 düzeyindedir. İletişim becerisi puanı cinsiyet, kardeş sahibi olma ve kitap okuma alışkanlığından etkilenirken internet kullanım sıklığının iletişim becerilerine etki eden değişkenlerden biri olmadığı görülmüştür. Ölçekten alınan toplam ve alt boyut puanları ile devam edilen sınıf arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır(p>0.05). Empati Beceri Ölçeğinden alınan ortalama puan ise 159,35 olup sadece cinsiyet empati becerisini etkileyen bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Empati ile iletişim becerisi arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir birliktelik vardır. Sonuç: Sosyal Hizmet öğrencilerinin empati ve iletişim becerileri arasında pozitif bir korelasyon varken, kadın cinsiyetinde olanların, kardeş sahibi olanların ve kitap okuyanların iletişim becerileri daha yüksektir. Ayrıca kadınların empati becerisi erkeklere daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal hizmet, sosyal hizmet eğitimi, iletişim becerileri, empati becerileri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri