Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE HESAP VEREBİLİRLİK ALGILARI
Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin hesap verebilir olabilmesinin; açıklık, şeffaflık, verimlilik gibi durumlardan ne şekilde ve nasıl etkileneceği ve hesap verebilirlik algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Özel eğitim öğretmenlerinin eğitimde hesap verebilirlik algıları düzeyleri ve bunların cinsiyet, yaş, çalıştığı kademe ve yöneticilik yapma değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Araştırma evrenini, Zonguldak il ve ilçelerindeki özel eğitim ana sınıfı, özel eğitim sınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1., 2. ve 3.kademede görev yapan özel eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. Özel eğitim öğretmenlerinin eğitimde hesap verebilirlik algılarını ölçmek için ölçme aracı olarak Prof. Dr. Yusuf Cerit ve çalışma arkadaşları tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Öğretmen Hesap Verebilirlik Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde IBM SPSS İstatistik 26 programı kullanılmıştır. Belirlenen değişkenler için T-Testi ve ANOVA sonuçları yorumlanmıştır. Çalışmanın Cronbach Alpha değerlerinin içsel hesap verebilirlik, dışsal hesap verebilirlik ve ölçek toplamında öngörülen değerden daha yüksek bir değerde çıkması, çalışmanın güvenilir olduğunu göstermiştir. Verilerin Skewness ve Kurtosis değerleriyle verilerin normal dağıldığı gözlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgularda cinsiyet ve yöneticilik yapma değişkenleri için t-testi yapılmış ve gruplar arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ayrıca yaş ve çalışılan kademe değişkenlerine ilişkin yapılan ANOVA ve Post. Hoc testleri sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
özel eğitim, öğretmen, hesap verebilirlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri