Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND BURNOUT: THE EXAMPLE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS
Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının demografik özellikleri (cinsiyet, yaş ve meslek grupları) açısından tükenmişlik düzeyleri bağlamında fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezinde bulunan devlet, üniversite ve özel hastanelerde görevli 3568 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, araştırmayı kabul eden Çanakkale ilinde devlet, üniversite ve özel hastanede görevli 307 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler anket yöntemiyle hem yüz yüze hem de internet üzerinden toplanarak yüksek sayıda katılımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır. 307 çalışandan veri toplanmıştır. Araştırmada frekans analizi, faktör analizi, t testi, ANOVA analizi, geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyini değerlendirmek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, demografik özellikler bağlamında bakıldığında sağlık çalışanlarının cinsiyet değişkeni ve meslek grupları açısından tükenmişlik düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Ancak çalışanların yaş değişkeni açısından tükenmişlik düzeylerine bakıldığında farklılıklar olduğu görülmüştür. Yaş ilerledikçe tükenmişlik düzeyinin azaldığını ve daha genç olan sağlık çalışanlarının, tükenmişlik yaşama riskinin arttığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, doktor, hemşire, sağlık çalışanı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri