Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKOKUL YÖNETİCİ ROLLERİNİN BELİRLENMESİ
Tüm sosyal organizasyonlar homojen olmayıp aynı zamanda yapısal olarak da farklıdırlar. Her insan kendi bedeninde de karakter özellikleri ve sosyal statü bakımından birbirinden ayrılır. Buna bağlı olarak da yetki, sorumluluk ve beklentileri de değişiklik arz etmektedir. İlkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ilkokul yönetici rollerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel nitelik taşımayan betimsel tarama modelli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ili Aksu ilçesinde görevli ilkokul öğretmenleri; örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan 120 kişi oluşturmuştur. Araştırmaya ait veri toplama aracı olarak Mavi ve Özdemir (2020)’in geliştirdiği “Yönetici Rolleri Ölçeği”nin yanı sıra araştırmacı tarafından eklenen kişisel sorular “Google Form” sistemine yüklenerek toplanmıştır. Toplanan verilerin normal dağılım göstermesi üzerine parametrik testlerden t-testi ve ANOVA testleri kullanılarak veriler analiz edilmiş ve gerekli çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırma bulgularına göre ilkokul öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin yönetici rollerinin ölçek genelinde ve tüm alt boyutlarında “yüksek” düzeyde olduğu, ilkokul yönetici rollerinin öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı ancak eğitim durumu, yaş ve aynı müdürle çalışma süresi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler
İlkokul, yönetici, yönetici rolleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri