Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA BİR BAKIŞ: LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ GELİŞMELER
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de “örgütsel iletişim” alanındaki gelişmeleri, yazılan lisansüstü tezler aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında tarih sınırlaması olmaksızın, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan “örgütsel iletişim” konulu, erişime açık tezler incelenmiştir. Durum çalışması desenine göre tasarlanan araştırma kapsamında toplanan veriler betimsel yöntem ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda tezlerde daha çok nicel yöntemlerin kullanıldığı, örneklem gurubunu çoğunlukla öğretmenlerin oluşturduğu ve örnekleme yöntemi olarak ise olasılığa dayalı seçkisiz yöntemin tercih edildiği belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak tercih edilen ölçeklere çoğunlukla sadece güvenirlik analizlerinin uygulandığı, geçerlik analizlerinin ise ihmal edildiği görülmüştür. Tezlerde ulaşılan sonuçlar incelendiğinde; okullardaki örgütsel iletişim düzeyinin çoğunlukla yeterli olduğu ve okul yöneticilerinin iletişim becerileri açısından orta düzeyde yeterli olduğu belirlenmiştir. Örgütsel iletişim algısı ile pozitif yönlü ilişki halinde olan algıların; liderlik, örgütsel bağlılık, güven, değişim yöntemi; negatif yönlü ilişki içerisinde olan algıların ise örgütsel sinizm, çatışma, merkezileşme, tükenmişlik olarak belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Karara katılım, örgütsel özdeşleşme, dönüşümcü liderlik, iletişim becerisi ve öz yeterlik algılarının örgütsel iletişimi yordayan değişkenler olduğu; örgütsel sinizm, okullardaki stratejik planlama uygulamaları ve güven algılarının ise örgütsel iletişim tarafından yordanan değişkenler olarak tespit edildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Tez yazarlarının sundukları öneriler incelendiğinde ise incelendiğinde yazarların daha çok uygulayıcılara yönelik öneriler sundukları, bu önerilerin örgütsel iletişim alanında hizmet içi eğitim ya da seminer niteliğinde bir eğitim verilmesi; yatay, şeffaf, etkili ve çift yönlü iletişim kanallarının oluşturulması; sosyal faaliyetlerin artırılması olarak ifade edildiği görülmüştür. Araştırmacılara ise çoğunlukla farklı örneklem gruplarında çalışmalar yapılabileceği; farklı değişkenlerin örgütsel iletişime olan etkisinin araştırılabileceği ve nitel yöntemlerin tercih edilebileceği şeklinde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel iletişim, durum çalışması, doküman incelemesi, betimsel analiz, lisansüstü tez

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri