Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ DİSİPLİN ANLAYIŞLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Öğretmenlerin sınıf içi disiplin anlayışları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesinin öğretmenlerin verimliliğini arttırmaya yönelik sınıf yönetimi çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıf içi disiplin anlayışları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada nicel araştırma türlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Bayburt ili merkez ilçesinde çalışan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Bayburt ili merkez ilçesinden basit olasılıklı örnekleme yöntemiyle seçilen 150 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tümkaya (2005) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Sınıf İçi Disiplin Anlayışları Anketi” ve Dawis ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen “Minnesota İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) 17.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde, t-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon Katsayısı analizleri kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin sınıf içi disiplin anlayışlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı; mesleki kıdemi 1-5 yıl aralığında olanların, 16 yıl ve üzeri olanlara göre sınıf içi disiplin anlayışlarının daha demokratik olduğu; sınıf içi disiplin anlayışı ile genel iş doyumları arasında ve iş doyumu alt boyutları olan içsel iş doyumu ve dışsal iş doyumu arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu, iş doyumundaki değişkenliğin %44’ünün öğretmenlerin sınıf içi disiplin anlayışından kaynaklandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmeni, Sınıf İçi Disiplin Anlayışı, İş Doyumu

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri