Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL HAZIRLAMA VE KULLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Öğretim materyalleri, hangi eğitim basamağında olursa olsun, sınıfta öğrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlamada önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, materyal hazırlama ve kullanmaya ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersi öğretmen eğitimi programlarının temel derslerinden birisidir. Bu dersle öğretmen adaylarının materyal hazırlama yeterliliğine sahip olmaları ve öğretmen olduklarında derslerinde materyal kullanmaya istekli ve inançlı olmaları beklenmektedir. Öğrenme öğretme sürecinde, öğrencilerin dikkatini çekerek onları öğrenmeye güdülemeye, dikkatlerini canlı tutmaya, soyut kavramları somutlaştırmaya, bilginin düzenlenerek alınmasını kolaylaştırmaya olanak sağlayan ÖTMT dersinin değerlendirilmesi dersin etkililiğini arttırmak açısından önemlidir. Bu bağlamda bu araştırmada, ÖTMT dersi kapsamında yapılan öğretim uygulaması doğrultusunda öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve kullanmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel verilere dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını, 2013-2014 yılı bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ÖTMT dersini alan 85 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, NVivo8.0. Paket Programı kullanılarak içerik analizi yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının, dikkat çekmesi, kalıcı ve kolay öğrenmeyi sağlaması ve öğrenciyi öğrenmeye güdülemesi açısından öğretimde materyal hazırlamayı ve kullanmayı önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının, materyal hazırlarken ve kullanırken göz önünde bulundurdukları ölçütlere ilişkin görüşleri incelendiğinde ise en çok “dikkat çekicilik, basitlik ve anlaşılabilirlik, ölçütlerine vurgu yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının materyali hazırlama konusunda yaşadıkları güçlüklere ilişkin görüşleri incelendiğinde ise kullanılan malzemeden kaynaklı, zamanı iyi yönetememekten kaynaklı, materyalin maliyetinden ve boyutundan kaynaklı güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının hazırladıkları öğretim materyallerini öğretmen olduklarında kullanma durumlarına ilişkin bulgular incelendiğinde çoğunun öğrenmeyi kolaylaştırması açısından kullanacağı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında materyal hazırlama ve kullanma durumlarına ilişkin bulgular incelendiğinde ise çoğunun öğretim materyalinin öğrenmeyi kolaylaştırması, öğrencilerin dikkatini çekmesi ve derse olan ilgiyi artırması gibi nedenlerle materyal hazırlayacağı ve kullanacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen eğitimi, materyal tasarımı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri